Типовий договір оренди водних об’єктів місцевого значення

 
Рішення обласної ради від 13.05.2011 №4/28  "Про внесення змін до Типового договору оренди водних об’єктів місцевого значення, затвердженого рішенням обласної ради від 07.03.2001 № 16/10 зі змінами, внесеними рішеннями обласної ради від 22.12.2005 № 24/13 та від 21.05.2008 № 19/32"
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                    рішення обласної ради
                                    від 13 травня 2011        №4/28

      

Типовий договір оренди водних об’єктів місцевого значення
                                                                

с.(смт.,м.)                                     «___»_______201_ року
 
Обласна рада в особі голови обласної ради ________________ (вказується прізвище, ім’я, по батькові), який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельного та Водного кодексів України, а також рішення обласної ради від ________________ № _____, яким уповноважує сільського, селищного, міського голову або голову районної державної адміністрації (в залежності від місця розташування водного об’єкту) в особі                          (вказується прізвище, ім’я, по батькові) виступити Орендодавцем, з однієї сторони (надалі - «Орендодавець»), та ____________________________________ (вказується прізвище, ім’я, по батькові громадянина, який бере водний об’єкт в оренду, його паспортні дані та місце проживання, для юридичних осіб – назва організації, прізвище, ім’я, по батькові керівника), що іменується надалі «Орендар», з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:
1. Предмет договору
1.1. Орендодавець надає Орендареві в користування на умовах оренди для рибогосподарської діяльності (товарного рибництва; промислового рибальства; любительського і спортивного рибальства; тощо) водний об’єкт місцевого значення (вказується назва та місцезнаходження об’єкта) терміном на 5 (п’ять) років. При наданні в оренду водного об’єкта, який є об’єктом природно-заповідного фонду, Орендар зобов’язується взяти об’єкт під охорону з наступною перереєстрацією на нього охоронного зобов’язання і буде здійснювати свою діяльність на водному об’єкті згідно з його цільовим призначенням.
1.2. Типовий договір оренди водних об’єктів місцевого значення є складовою (або невід’ємною) частиною договору оренди земельної ділянки водного фонду.
1.3. Орендар приймає в оренду на вказаний термін водний об’єкт загальною площею водного плеса (      га) і об’ємом при НПГ___ м3, сплачує орендну плату (вказується розмір (цифрою та прописом) , індексація, терміни та порядок її внесення і перегляду).
2. Обов’язки сторін
2.1. Орендодавець зобов’язується:
2.1.1. Надати в користування на умовах оренди водний об’єкт (вказується назва та місцезнаходження) з гідроспорудами (або без них).

2.1.2. Не втручатись у виробничу та іншу діяльність Орендаря щодо використання ним водного об’єкту за умови дотримання Орендарем чинного законодавства та умов цього Договору, не створювати йому будь-яких перешкод при виконанні умов Договору.

2.1.3.Вносити зміни до Договору лише за згодою Орендаря згідно вимог чинного законодавства.

2.2. Орендар зобов’язується:
2.2.1. Не приступати до використання водного об’єкту до оформлення в установленому законом порядку права користування землями водного фонду.

2.2.2. Прийняти згідно акту приймання-передачі в користування на умовах оренди водний об’єкт з гідроспорудами (або без них) в строк, встановлений за згодою сторін (додаток 1).

2.2.3. Використовувати наданий водний об’єкт за цільовим призначенням та відповідно до умов його надання.

2.2.4. Своєчасно і якісно проводити поточний ремонт гідроспоруд, не допускати умисного їх пошкодження. (Зазначений пункт вноситься у Договір лише при наданні водного об’єкта в оренду з гідроспорудами).

2.2.5. Проводити рибоводно-меліоративні заходи (укріплення берегової зони, заліснення, викошування жорсткої водяної рослинності, охорона джерел водопостачання, здійснення заходів, що забезпечують поліпшення екологічного стану водного об’єкту і умов відтворення рибних запасів, зариблення водного об’єкта цінними видами риб, прорубка ополонок і встановлення продух в період льодоставу та ін.).

2.2.6. Роботи по спорожненню та наповненню водойми проводити згідно Водного кодексу України та дозволу на спеціальне водокористування. Здійснювати винесення в натуру відмітки нормального підпірного рівня води (за наявності гідроспоруд).

2.2.7. Роботи по відтворенню (зарибленню) на водному об’єкті проводити при погодженні органу рибоохорони і в присутності представників рибоохорони, екології, органу місцевого самоврядування, ветеринарної служби. Проведення робіт по відтворенню (зарибленню) на водному об’єкті, який розташований в межах території природно-заповідного фонду, здійснювати за наявності погодження державного управління охорони навколишнього природного середовища у Волинській області (згідно Інструкції про порядок проведення робіт з відтворення водних живих ресурсів, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 08.06.2004 № 215, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2004 року за № 1142/9741).

2.2.8. Забезпечити зариблення та вилов водних живих ресурсів згідно науково- обгрунтованих обсягів.

2.2.9. Скид води з водойми здійснювати без затоплення земель, що розташовані нижче водойми біля водоприймача.

2.2.10. Здійснювати використання водних живих ресурсів відповідно до статті 17 Закону України «Про тваринний світ», постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.1996 за        № 1192 «Про затвердження Тимчасового порядку ведення рибного господарства і здійснення рибальства» (при здійсненні рибогосподарської діяльності).

2.2.11. Відповідно до статті 47 Водного кодексу України надавати водний об’єкт для загального водокористування на встановлених ним умовах за погодженням з Орендодавцем та сільською, селищною радою, на території якої знаходиться водний об’єкт (Додаток 2). В разі встановлення обмежень загального водокористування на певних умовах, вони є невід’ємним додатком цього Договору.

2.2.12. Доводити до відома населення умови водокористування, а також про заборону загального водокористування (або на окремі його види) на водному об’єкті (його частині).

2.2.13. Повністю відшкодовувати збитки, які нанесені діями Орендаря, що призвели до пошкодження гідротехнічних споруд, самовільного забору та скиду води. При пошкодженні на аваріях, які відбулися з вини Орендаря, прийняти термінові заходи по їх ліквідації та відновленню споруд.

2.2.14. Щоквартально звітуватись по формі 2-ТП (водгосп) в установленому порядку за забрану воду та скиди зворотних вод у водоприймач згідно отриманого дозволу на спеціальне водокористування.

2.2.15. Надавати Орендодавцю щорічно інформацію (до 15 січня наступного року) щодо використання орендованого водного об’єкта згідно форми, передбаченої Додатком 3 до цього договору.

2.2.16. Своєчасно сплачувати орендну плату, визначену у Договорі, податки і збори до відповідних бюджетів.

2.2.17. При користуванні водним об’єктом дотримуватись вимог чинного природоохоронного, водного, земельного, санітарного, ветеринарного законодавства.

2.2.18. Після закінчення терміну Договору оренди повернути Орендодавцеві орендований водний об’єкт у стані, не гіршому у порівнянні з тим, у якому він одержав його в оренду.

3. Права сторін
3.1. Орендодавець має право:

3.1.1. Вимагати від Орендаря своєчасного внесення орендної плати.

3.1.2. На розірвання Договору в разі використання Орендарем об’єкта оренди не за цільовим призначенням та в разі невиконання інших умов Договору.

3.1.3. Перевіряти дотримання Орендарем умов Договору.

3.1.4. За погодженням з Орендарем переглядати щоквартально розмір орендної плати з врахуванням індексу інфляції, рівня цін.

3.2. Орендар має право:

3.2.1. На переважне укладення Договору оренди на новий строк при закінченні терміну дії цього Договору в разі додержання ним вимог чинного законодавства при експлуатації водного об’єкту.
4. Відповідальність сторін

4.1. Відповідальність Орендодавця:

4.1.1. Орендодавець відшкодовує Орендареві матеріальну шкоду, заподіяну внаслідок невиконання обов’язків, передбачених в п.п. 2.1.1., 2.1.2. цього договору, в установленому законом порядку.

4.2. Відповідальність Орендаря:

4.2.1. Орендар відшкодовує Орендодавцю матеріальну шкоду, завдану внаслідок невиконання зобов’язань, передбачених в п. 2.2. цього Договору, в установленому законом порядку.

4.2.2. При невиконанні п. 2.2.15. цього Договору Орендар сплачує пеню з 21 числа наступного місяця після розрахункового періоду в розмірі … % від суми заборгованості (але розмір пені не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня – стаття 3 Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань»).

5. Заключні умови

5.1. Зміна умов Договору здійснюється за взаємною згодою сторін.

5.2. Цей Договір може бути розірваний з ініціативи будь-якої з сторін при наявності умов і в порядку, передбаченому чинним законодавством.

5.3. Спори, що виникають між сторонами при виконанні цього Договору, вирішуються шляхом переговорів за згодою сторін, а в разі недосягнення згоди – в судовому порядку.

5.4. Цей Договір укладено у 4-х примірниках, перший з яких залишається в ___________________ (вказується відповідна державна нотаріальна контора або приватний нотаріус), по одному примірнику Орендодавцю та Орендарю та один екземпляр передається у виконавчий апарат обласної ради.

5.5. Договір набирає чинності з моменту підписання сторонами (Орендодавцем та Орендарем) та при наявності погоджень з Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Волинській області та органами водного господарства.

5.6. Договір пролонговується на строк, передбачений у пункті 1.1. цього Договору, в разі належного виконання Орендарем умов Договору та здійснення експлуатації водного об’єкту з додержанням вимог чинного законодавства.

5.7. Непогоджений в установленому законом порядку Договір оренди водних об’єктів вважається недійсним.

5.8. Термін користування водним об’єктом повинен відповідати терміну користування землями водного фонду.
6. Юридичні адреси сторін:
Орендодавець

(вказуються назва, адреса сторони, банківські реквізити)

підпис ( П.І.Б.)

(Підпис скріплюється печаткою)

«__»_____201_року

Орендар

(вказуються назва, адреса сторони, банківські реквізити, для фізичних осіб – повністю П.І.Б.)

підпис ( П.І.Б.)

«__»_____201_року
 
(Підпис скріплюється печаткою)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Державного управління                    Державний орган водного господарства
охорони навколишнього природного                 
середовища у Волинській області

підпис ( П.І.Б.)                           підпис ( П.І.Б.)

«__»_____201_року                                             «__»_____201_року

(Підпис скріплюється печаткою)                       (Підпис скріплюється печаткою)

Примітка: У межах території басейну р. Прип’ять договори оренди водних об’єктів погоджуються з Волинським обласним управлінням водних ресурсів і водного господарства, а у межах території басейну р. Західний Буг - з Західно - Бузьким басейновим управлінням водних ресурсів.

 

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3