ПОРЯДОК використання коштів обласного бюджету, передбачених на реалізацію Програми підтримки фінансово-господарської діяльності підприємств та установ спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2010-2015 роки


   ЗАТВЕРДЖЕНО
                      рішенням обласної ради
                      від 07.11.2012 № 13/60

 


ПОРЯДОК
використання коштів обласного бюджету, передбачених на реалізацію Програми підтримки фінансово-господарської діяльності підприємств та установ спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
області на 2010-2015 роки

1. Загальні положення

1.1. Порядок використання коштів обласного бюджету, що спрямовуються на підтримку фінансово-господарської діяльності підприємств та установ спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (надалі - Порядок) розроблений відповідно до статей 20, 91 Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою реалізації Програми підтримки фінансово-господарської діяльності підприємств та установ спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2010-2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 19.02.2010 № 38/32.
1.2. Порядок визначає і регулює механізм надання та використання коштів обласного бюджету на реалізацію Програми підтримки фінансово-господарської діяльності підприємств та установ спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2010-2015 роки (надалі - Програми).
1.3. Головним розпорядником коштів обласного бюджету, що виділятимуться на реалізацію заходів Програми, є обласна рада.

2. Надання і використання коштів обласного бюджету

2.1. Кошти обласного бюджету спрямовуються на впровадження заходів Програми, включаючи поліпшення матеріально-технічної бази, виготовлення проектно-кошторисної документації, на підтримку підприємств і установ спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
2.2. Обласна рада - головний розпорядник коштів обласного бюджету, формує обгрунтований обсяг фінансових ресурсів на реалізацію заходів Програми та подає їх головному фінансовому управлінню обласної державної адміністрації для врахування у видатках обласного бюджету.
2.3. Перелік заходів, які будуть фінансуватися в рамках Програми, формується на підставі обґрунтованих звернень (підтверджених необхідною документацією та розрахунками) підприємств і установ спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та рекомендацій постійних комісій обласної ради з питань використання майна спільної власності сіл, селищ, міст області та бюджету, фінансів та цінової політики.
2.4. Кошти обласного бюджету спрямовуються:
2.4.1 На поліпшення матеріально-технічної бази та оновлення основних засобів об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області через механізм фінансової підтримки на безповоротній основі шляхом збільшення статутного фонду за техніко-економічного обґрунтування доцільності впровадження заходів по конкретному об’єкту.
Головним розпорядником коштів обласного бюджету є обласна рада.
Одержувачами коштів обласного бюджету є госпрозрахункові підприємства та установи спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
Кошти обласного бюджету спрямовуються на поповнення статутних фондів госпрозрахункових підприємств і установ спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (надалі – підприємства), за напрямами:
- зміцнення матеріально-технічної бази;
- виготовлення проектно-кошторисної документації;
- приріст обігових коштів.
Кошти обласного бюджету одержувачам виділяються за умови:
- подання обласній раді звернення підприємства про необхідність фінансової підтримки з обласного бюджету (техніко-економічного обґрунтування доцільності впровадження заходів);
- подання звітності про результати фінансово-господарської діяльності за три попередні роки.
Для проведення фінансування з обласного бюджету головний розпорядник коштів подає головному фінансовому управлінню облдержадміністрації пропозиції щодо необхідності перерахування коштів.
Фінансування видатків на реалізацію Програми здійснюється відповідно до кошторисних призначень та помісячного розпису обласного бюджету.
2.4.2. На поліпшення основних засобів і розширення господарської діяльності шляхом надання безпроцентної цільової позики суб'єктам господарювання, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі-позика) для реалізації інвестиційних проектів, який підтриманий постійною комісіє обласної ради з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, за умови наявності фінансових ресурсів обласного бюджету, що спрямовуються головному розпоряднику коштів за Програмою.
Бюджетні кошти для надання безпроцентної цільової позики суб'єктам господарювання, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі - Позичальник), які реалізують інвестиційні проекти, в межах обсягів, передбачених бюджетним розписом, виділяються на умовах поворотності, строковості та цільового використання.
Для отримання позики Позичальник подає у відділ з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ. міст області виконавчого апарату обласної ради документи, що підтверджують його платоспроможність.
Аналіз платоспроможності Позичальника та інших показників, що підтверджують можливість повернення позики, проводиться на підставі :
-    техніко-економічного обґрунтування (розрахунку) проекту;
-    фінансових (річних) звітних документів та звіту про фінансові результати позичальника за попередній рік.
Для фінансування проекту визначається напрямок за яким надається позика, а саме; будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, придбання основних засобів, тощо.
Відбір проектів проводиться постійною  комісією обласної ради з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, на підставі висновків робочої групи. Робоча група утворюється розпорядженням голови обласної радиз представників виконавчого апарату обласної ради та органів виконавчої влади, з метою вивчення доцільності реалізації інвестиційних проектів.
Головний розпорядник коштів, якому рішенням про обласний бюджет на поточний рік передбачені бюджетні призначення для надання позики, визначає Позикодавця - Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі – Фонд), який використовує такі бюджетні призначення за цим Порядком і виконує функцію адміністрування позики.
Позичальники не включаються до мережі головного розпорядника коштів обласного бюджету і отримують позику на підставі укладених договорів.
Позикодавець спрямовує бюджетні кошти за бюджетною програмою з надання позики виключно на визначені в установленому порядку мету, завдання та напрями цієї бюджетної програми, а позичальник забезпечує використання таких коштів за їх призначенням.
 Позичальник відповідає згідно із законодавством за цільове використання коштів, наданих у вигляді позики  обласного бюджету, а також за їх своєчасне та повне повернення.
Відповідно до розпорядження голови обласної ради про розподіл коштів обласного бюджету Позикодавець укладає Типовий договір надання цільової безпроцентної позики суб'єктам господарювання, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі - Договір) з Позичальником про надання позики на реалізацію інвестиційного проекту.
У Договорі визначаються сума позики, умови перерахування та повернення коштів до обласного бюджету, порядок моніторингу та відповідальність за невиконання умов договору.
Позики надаються для реалізації проектів, вартість яких становить не менш як 500 тис. гривень.

Частка власного забезпечення виконання проекту не менше 20%.
Строк надання суб'єктам господарювання позики для реалізації проектів не може перевищувати 5 (п’яти) років.
Повернення позики здійснюється Позичальником на окремий рахунок Позикодавця відкритий в органах Державної казначейської служби у Волинській області, відповідно до графік повернення позики. Позикодавець на протязі трьох робочих днів з моменту отримання коштів від Позичальника повертає кошти до обласного бюджету.
Позикодавець спільно з Позичальником розробляє графік повернення позики, який погоджується з головним фінансовим управлінням облдержадміністрації і затверджується головою обласної ради.
Головний розпорядник коштів на підставі розпорядження голови обласної ради та помісячного розпису спрямовує бюджетні кошти із свого особового рахунку на реєстраційний рахунок одержувача – Фонду,  для їх подальшого використання на реалізацію інвестиційних проектів.
На фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням позик в обласному бюджеті передбачаються кошти у розмірі 2-х відсотків обсягів позикових ресурсів Фонду.
Для цього органи Державної казначейської служби у Волинській області  в  установленому порядку перераховують на  відповідний  рахунок Фонду кошти в розмірі 2 відсотка асигнувань, передбачених у обласному бюджеті для надання позики.
Кошти на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням позик, перераховуються Фонду одночасно з коштами, що спрямовуються на надання позики.

3. Звітність і контроль

3.1. Відповідальність за цільове та ефективне використання коштів, згідно з цим Порядком несе безпосередньо керівник суб'єкта господарювання, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області – Позичальник.
3.2. Моніторинг виконання заходів Програми та використання коштів обласного бюджету здійснює відділ з питань управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області виконавчого апарату обласної ради.
3.3. Моніторинг здійснюється на основі фінансової звітності учасників Програми – головного розпорядника коштів обласного бюджету, розпорядника коштів нижчого рівня (Позикодавця) та Позичальників. Фінансова звітність про використання коштів подається в установленому порядку щоквартально.
3.4. Контроль за використанням бюджетних коштів на реалізацію Програми здійснюють постійні комісії обласної ради з питань використання майна спільної власності сіл, селищ, міст області та бюджету, фінансів та цінової політики не рідше одного разу на рік.
Додаток № 2

                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                      рішенням обласної ради
                      від 14.11.2012 № 13/60

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про надання цільової безпроцентної позики суб'єктам господарювання, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

м. Луцьк                                                             “__” ___________ 201__ року
                                                                                                                       

           Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі,  діючий на основі Статуту з однієї сторони, надалі за текстом-"Позикодавець", в особі директора _____________, та ___________________________________________________________
                                               (назва підприємства, організації, установи)
(надалі іменується "Позичальник"), що діє на підставі Статуту, в особі___________________________________________________________,
                                              (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
 уклали цей Договір про наступне:
Стаття 1.
ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДОГОВОРУ
    1.1.    Позикодавець, відповідно до розпорядження голови обласної ради про розподіл коштів обласного бюджету та розподілу виділених бюджетних асигнувань, надає Позичальнику у тимчасове користування на умовах повернення, строковості, та цільового використання грошові кошти у сумі __________ (__________________________) гривень, з кінцевим терміном повернення основної суми позики протягом   __  р.  після закінчення виконання інвестиційного проекту, надалі за текстом "Позика", на умовах визначених цим Договором.
    1.2.    Позика  надається Позичальнику на  реалізацію інвестиційного проекту, відповідно до  проектно-кошторисної документації, а саме для _________________(назва проекту),
1.3.  Позика надана Позикодавцем забезпечується всім майном та грошовими коштами, які належать Позичальнику, про що укладається відповідний договір поруки між Позикодавцем та Позичальником
Стаття 2.
ПОРЯДОК НАДАННЯ  ТА ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ
    2.1.    Видача Позики проводиться шляхом перерахування коштів на рахунок Позичальника (або Підрядчика) на основі підтверджуючих документів за придбані основні засоби та виконані роботи.
Видача позики проводиться     на підставі розпорядження голови обласної ради, відповідно до помісячного розпису.
    2.2.    Моментом (днем) надання Позики вважається день списання коштів  з позичкового рахунку Позичальника в порядку першого траншу..
2.3.    Повернення позики проводиться відповідно до графіку повернення позики,  розробленої Позикодавцем спільно з Позичальником та погодженого з головним фінансовим управлінням облдержадміністрації і затвердженим головою обласної ради, що є невід’ємною частиною Договору (далі – Графік),  з кінцевим терміном повернення  визначеному п.1.1.
2.4. Моментом (днем) повернення Позики вважається день зарахування на відповідні рахунки обласного бюджету суми Позики,  визначеною цим Договором.
Стаття 3.
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
    3.1.    Позикодавець зобов'язаний протягом п’яти робочих днів після надання Позичальником підтверджуючих документів за придбані основні засоби та виконані роботи перерахувати кошти на рахунок Позичальника (або Підрядчика), при наявності їх на рахунку Позикодавця.
    Подальше фінансування здійснювати при наявності коштів у Позикодавця та представлені Позичальником звітів про цільове використання коштів.
    3.2.    Позикодавець має право:
3.2.1. Проводити перевірку цільового використання Позики, шляхом аналізу та перевірки достовірності первинних документів, що підтверджують цільове використання Позики.
    3.2.2. Вимагати від Позичальника документальні звіти про використання позики по цільовому призначенню, визначеному пунктом 1.2. цього Договору.
    3.3.    Позичальник зобов'язаний:
       3.3.1.    Забезпечити Позикодавця всіма необхідними документами для здійснення ним повноважень, передбачених п. 3.2. цього Договору.
        3.3.2.    Суворо дотримуватися положень цього Договору.
        3.3.3.    Використовувати Позику лише на  цілі передбачені пунктом 1.2. даного Договору.
        3.3.4.    Повернути в повному обсязі Позику, згідно з термінами, визначеними  Графіком, у відповідності  з  п. п.1.1., 2.3.  цього Договору.
        3.3.6.    Достроково повернути Позику.
        3.3.7.    Протягом трьох робочих днів повідомляти Позикодавця про зміну адреси, місця роботи, номерів телефонів, прізвища та імені, а також про інші  обставини, що можуть вплинути на виконання зобов‘язань за цим Договором, з наданням відповідних документів, що їх підтверджують.
Стаття 4.
ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ
4.1. Моніторинг виконання заходів  визначених в проектно-кошторисній документації здійснює відділ з питань управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області виконавчого апарату Волинської обласної ради.
4.2. Моніторинг здійснюється на основі фінансової звітності учасників Програми – головного розпорядника коштів обласного бюджету, розпорядника коштів нижчого рівня (Позикодавця) та Позичальника. Фінансова звітність про використання коштів подається в установленому порядку щоквартально.
4.3. Контроль використання бюджетних коштів на реалізацію Програми здійснюють постійні комісії обласної ради з питань використання майна спільної власності сіл, селищ, міст області та бюджету, фінансів та цінової політики не рідше одного разу на рік.
Стаття 5.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
     5.1. У разі виявлення фактів нецільового використання позики Позикодавець має право призупинити фінансування, в односторонньому порядку розірвати договір, вимагати дострокового погашення позики Позичальником.
5.2. Факт порушення зобов’язань встановлюється шляхом підписання двостороннього акта. Відмова Позичальника від підписання акта не звільняє його від відповідальності.
5.3. Позичальник, згідно чинного законодавства несе повну відповідальність за достовірність представлених Позикодавцю документів для фінансування позики, звітів про використання коштів.
5.4. У разі виявлення, в процесі виконання Договору, факту подання недостовірної інформації на основі, якої укладена угода, остання розривається Позичальником в односторонньому порядку. Незаконно отримана суму позики повертається Позичальником у місячний термін у повному обсязі.
5.5. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
Стаття 6.
ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
    6.1.    Усі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором підлягають врегулюванню шляхом взаємних консультацій та переговорів.
    6.2.    У разі, якщо Сторони не зможуть дійти згоди зі спірних питань шляхом переговорів, то такий спір підлягає розгляду в суді, згідно з чинним законодавством України.
Стаття 7.
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
    7.1.    Усі додатки, зміни та доповнення до цього Договору мають бути вчинені в письмовій формі та підписані належним чином уповноваженими на те представниками Сторін, з обов'язковим посиланням на цей Договір.
    7.2.    Усі повідомлення за цим Договором будуть вважатися зробленими належним чином, у випадку якщо вони здійсненні у письмовій формі та надіслані рекомендованим листом, кур’єром, телеграфом, або врученні особисто за зазначеними адресами Сторін. Датою отримання таких повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення, або дата поштового штемпеля відділення зв'язку одержувача.
    7.3.    Цей Договір набуває чинності з дати його укладення та діє до остаточного виконання Сторонами прийнятих не себе зобов’язань.
    7.4.    Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень.
    7.5.    Назви статей цього Договору використовуються лише для зручності та жодним чином не впливають на їх зміст і тлумачення.
         7.6.    Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології укладений в _____ оригінальних примірниках українською мовою, по одному для кожної Сторони. Всі примірники мають однакову юридичну силу.
                 Стаття 8.
ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН:

 Позикодавець:     Позичальник:
___________________________________________________________________    ________________________________ _________________________________
Стаття 9.
ПІДПИСИ СТОРІН:

Позикодавця    Позичальника
    
____________________________    ____________________________
 Підпис    Підпис
    
М. п.    М. п.
    
"_____"_______________201__ р.    "_____"_______________201__ р.