"Оплата за послуги розподілу природного газу рівними частинами дозволяє уникнути великого навантаження на споживача в опалювальний період", - МіненергоМіністерство енергетики та захисту довкілля розглянуло  звернення Волинської обласної ради   щодо тарифів на розподіл природного газу.
"Згідно з положеннями частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.
Правовий статус НКРЕКП, її завдання, функції, повноваження та порядок їх здійснення визначає Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі - Закон про НКРЕКП).
Відповідно до положень статей 17 та 21 Закону про НКРЕКП, статті 58 Закону України «Про ринок природного газу» (далі - Закон) для ефективного виконання завдань державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Регулятор, зокрема, забезпечує захист прав та законних інтересів споживачів товарів (послуг), які виробляються (надаються) суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг; надає роз’яснення з питань застосування нормативно-правових актів Регулятора.
Правові засади функціонування ринку природного газу України визначаються Законом України «Про ринок природного газу» (далі - Закон).
Так, відповідно до частини першої статті 1 Закону доступ - право користування потужністю об'єкта газової інфраструктури в обсязі та на умовах, встановлених у договорі про надання послуг транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору) природного газу.
Отже, саме положеннями Закону визначено правові основи надання доступу до газової інфраструктури на принципах надання права користування потужністю.
Варто зазначити, що на момент упровадження відповідних змін положення Закону були реалізовані при наданні послуг транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу та здійснювались на принципах надання права користування потужністю.
Разом з тим до 01.01.2020 послуги розподілу природного газу надавались виходячи з фактичних розподілених обсягів природного газу. Така модель здійснення розрахунків за надані послуги має недоліки, зокрема велике фінансове навантаження на споживачів протягом опалювального сезону, нерівномірність надходження коштів для забезпечення сталого функціонування газорозподільної системи.
З метою реалізації положень Закону НКРЕКП постановою від 07.10.2019 № 2080 внесено зміни до низки нормативно-правових актів, а саме:
•    Кодекс газорозподільних систем (далі - Кодекс), затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2494, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1379/27824 (зі змінами та доповненнями).
•    Типовий договір розподілу природного газу, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2498, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1384/27829 (зі змінами та доповненнями).
•    Методика визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затверджена постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564 (зі змінами та доповненнями).
Зазначеною постановою передбачено, зокрема, зміну принципів визначення величини потужності для споживачів природного газу - перехід від приєднаної потужності до замовленої потужності, а також спрощення процедури замовлення потужності на основі статистичних даних обсягів споживання природного газу кожного споживача в минулих періодах.
Звертаємо увагу, що Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та іншими нормативно-правовими актами передбачено проведення відкритого обговорення рішень Регулятора, що мають ознаки регуляторних актів.
Відкриті обговорення мають на меті врегулювання спірних питань, що виникають до прийняття Регулятором відповідного рішення, шляхом детального і обґрунтованого обговорення отриманих зауважень та пропозицій від інших органів державної влади, фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань та інших заінтересованих осіб.
При прийнятті постанови НКРЕКП від 07.10.2019 № 2080 повною мірою були дотримані вимоги законодавства, зокрема що стосуються проведення відкритих обговорень. Таким чином, усі заінтересовані особи мали змогу надати свої зауваження та пропозиції до проекту зазначеної постанови.
З 01.01.2020 відбулося виокремлення вартості послуги розподілу природного газу із загального кінцевого платежу за природній газ. При цьому здійснено перехід до замовленої потужності та змінено принцип визначення вартості оплати послуги розподілу природного газу
Згідно з положеннями пункту 1 глави 6 розділу VI Кодексу розрахунки споживача за ПОСЛУГУ розподілу ПРИРОДНОГО газу, що надається оператором газорозподільної системи (далі - Оператор ГРМ) за договором розподілу природного газу, здійснюються виходячи з величини річної замовленої потужності об'єкта (об'єктів! споживача та оплачуються споживачем рівномірними частками протягом календарного року.
Місячна вартість послуги розподілу природного газу визначається як добуток 1/12 річної замовленої потужності об’єкта (об'єктів) споживача на тариф, встановлений Регулятором для відповідного Оператора ГРМ із розрахунку місячної вартості одного кубічного метра замовленої потужності.
Річна замовлена потужність об'єкта (об'єктів) споживача на розрахунковий календарний рік визначається Оператором ГРМ виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу цим об’єктом за газовий рік (з 01 жовтня по ЗО вересня), що передував розрахунковому календарному року, який визначається відповідно до вимог цього Кодексу (положення пункту 2 глави 6 розділу VI Кодексу).
Таким чином, кожен споживач сплачуватиме кошти за отриману послугу розподілу рівними частинами протягом року.
Положеннями пункту 7 глави 6 розділу VI Кодексу встановлено, що оплата вартості послуг за договором розподілу природного газу здійснюється споживачем на підставі відповідного рахунка Оператора ГРМ на умовах договору розподілу природного газу.
Варто зазначити, що згідно з положеннями пункту 6.6 розділу VI Типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2498 (далі - Типовий договір), оплата вартості послуги з розподілу природного газу за цим Договором здійснюється Споживачем, який є побутовим, до 20 числа (включно) місяця, в якому надаються послуги з розподілу природного газу, на підставі рахунка Оператора ГРМ.
Дата оплати визначається датою, на яку були зараховані кошти на рахунок Оператора ГРМ.
Таким чином, положеннями вимог Кодексу та Типового договору визначено, що оплата за послуги розподілу природного газу здійснюється побутовими споживачами рівними частинами протягом року та не залежить від обсягів споживання природного газу в поточному місяці.
Згідно з положеннями пункту 8 глави 6 розділу VI Кодексу у разі виникнення у споживача заборгованості за договором розподілу природного газу сторони (за згодою Оператора ГРМ) можуть укласти графік погашення заборгованості, який оформлюється додатком до договору або окремим договором про реструктуризацію заборгованості.
Слід відмітити, що відокремлення вартості послуг розподілу природного газу від вартості природного газу як товару надає ряд переваг для кінцевого споживача. Зокрема застосування європейських підходів до розрахунків за послуги розподілу природного газу дає можливість споживачам розуміти, за які послуги і якому підприємству вони сплачують. Оплата за послуги розподілу природного газу рівними частинами дозволяє уникнути великого навантаження на споживача в опалювальний період, коли споживання природного газу найбільше.
Прозорість формування платежів за газ як товар та за послуги розподілу природного газу дозволяють споживачу відстежувати та контролювати власне споживання з метою мінімізації рахунків.
При цьому рівномірні надходження коштів дозволять газорозподільним підприємствам забезпечити високий рівень обслуговування газорозподільних мереж та їх складових, що знаходяться на балансі газорозподільного підприємства, з метою підвищення рівня безпеки газопостачання.
Необхідно зазначити, що відповідно до положень глави 2 розділу І Кодексу оператор газорозподільної системи відповідає за надійну та безпечну експлуатацію, підтримання у належному стані та розвиток ('будівництво) газорозподільної системи, яка на законних підставах перебуває у його власності чи користуванні, належну організацію та надання послуги розподілу природного газу.
При цьому єдине джерело покриття витрат Операторів ГРМ як суб’єктів природної монополії, що необхідні для провадження діяльності з розподілу природного газу, - тариф на послуги розподілу природного газу. Забезпечення Операторів ГРМ коштами на обслуговування та експлуатацію газорозподільних систем є головною запорукою безпечного та надійного функціонування цих систем.
Формування витрат, які включаються до структури тарифу на послуги розподілу природного газу для газорозподільного підприємства, здійснюється виходячи з економічно    обґрунтованих витрат кожного окремого
газорозподільного підприємства з урахуванням державних і галузевих нормативів використання палива, електроенергії, матеріалів, норм та розцінок з оплати праці, норм амортизації, ставок податків, зборів, обов’язкових платежів, прогнозних індексів цін виробників промислової продукції і споживчих цін у планованому періоді.
Звертаємо увагу, що плата за послуги розподілу природного газу не є новим (додатковим) платежем, оскільки послуги розподілу природного газу сплачувались побутовими споживачами природного газу завжди у складі ціни на природний газ.
Варто зазначити, що з метою зменшення фінансового навантаження на нових споживачів та споживачів, які не здійснювали споживання природного газу в минулому газовому році, 06.03.2020 НКРЕКП було прийнято постанову № 580 «Про внесення змін до Кодексу газорозподільних систем», якою передбачено зміну порядку визначення річної замовленої потужності з метою її мінімізації. Так, з урахуванням зазначених змін річна замовлена потужність для нових споживачів та споживачів, які не здійснювали споживання природного газу в минулому газовому році визначається виходячи з таких величин:
39 куб. м - для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується тільки для приготування їжі.
126 куб. м - для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі.
314 куб. м - для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується комплексно.
Таким чином, НКРЕКП реалізовані нові механізми визначення мінімальної плати за послуги розподілу природного газу для побутових споживачів, які є новими або які протягом минулого газового року не споживали природний газ", - йдеться у відповіді заступника  Міністра Олексія РЯБЧИНА.