Мінфін відповів на звернення щодо розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитахМіністерство фінансів України розглянуло  звернення Волинської обласної ради  щодо розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках.
"Бюджетним кодексом України (далі - Кодекс) визначаються правові засади функціонування бюджетної системи України, її принципи, основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та відповідальність за порушення бюджетного законодавства.
Кодексом визначено принципи, на яких ґрунтується бюджетна система України, зокрема принципи збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності та цільового використання бюджетних коштів тощо.
Також Кодекс містить ряд положень щодо використання інструментів для управління фінансовим ресурсом, зокрема положення щодо залишків бюджетних коштів, розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах та повернення з депозитів, кредити та позики тощо.
Так, статтею 16 Кодексу передбачена можливість за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих Автономною Республікою Крим, відповідною міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
На виконання вимог частини восьмої статті 16 Кодексу у межах повноважень, визначених статтею 116 Конституції України, відповідно до яких Кабінет Міністрів України забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики, Кабінет Міністрів України постановою від 12.01.2011 № 6 затвердив Порядок розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках (далі - Порядок).
З метою забезпечення ефективного та раціонального використання таких коштів місцевих бюджетів в рамках норми, визначеної частиною восьмою статті 16 Кодексу, постановою Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 № 53 (далі - постанова № 53) до Порядку було внесено зміни. Згідно з висновком Міністерства юстиції України за результатами правової експертизи зазначені зміни відповідають Конституції України, актам законодавства, що мають вищу юридичну силу, та узгоджуються з актами такої ж юридичної сили.
Зміни до Порядку спрямовані забезпечити місцеві органи влади можливістю більш ефективного використання коштів платників податків з урахуванням того, що кошти загального фонду місцевих бюджетів мають бути спрямовані на забезпечення безперебійного фінансування видатків на функціонування бюджетних установ та реалізацію заходів, які забезпечують надання публічних послуг.
Так, у структурі видатків загального фонду місцевих бюджетів майже 90 відсотків становлять видатки на фінансування соціально-культурної сфери (70 відсотків - захищені видатки бюджету).
Крім цього слід зазначити, що протягом дії норми Кодексу кількість місцевих бюджетів, кошти яких розміщуються на вкладних (депозитних) рахунках у банках, залишається незначною. Так, у 2018 році цією можливістю скористалися менше 3 відсотків місцевих бюджетів України.
Водночас слід зазначити, що реформа міжбюджетних відносин впроваджувалась з метою підвищення бюджетної та фінансової самостійності місцевих бюджетів.
За роки впровадження реформи досягнуто значних результатів, зокрема:
-    зміцнено фінансову спроможність місцевих бюджетів;
-    забезпечено надання якісних суспільних послуг споживачам завдяки розширенню видаткових повноважень органів місцевого самоврядування.
При цьому бюджетна самостійність вимагає від місцевих органів влади підвищення їх ролі та відповідальності за ефективне управління ресурсами місцевих бюджетів.
Проте результати державного фінансового аудиту місцевих бюджетів свідчать про неспроможність місцевої влади ефективно використовувати наявний ресурс.
Так, результати державного фінансового аудиту місцевих бюджетів за 2016-2018 роки свідчать, що органи місцевої влади під час складання та виконання бюджетів не дотримуються принципів ефективності, результативності використання бюджетних коштів, допускають факти їх нецільового використання, спрямування коштів комунальним підприємствам, які є господарюючими суб'єктами, що здійснюють діяльність з метою одержання прибутку, при цьому діяльність таких суб’єктів здебільшого не поліпшується та залишається збитковою тощо.
Аналіз виявлених фінансових порушень під час здійснення заходів контролю за виконанням місцевих бюджетів у 2018 році свідчить про те, що найбільш поширеними серед них залишаються нецільове та незаконне витрачання бюджетних коштів при виконанні цільових програм, оплаті вартості будівельних і ремонтних робіт, різного роду послуг та матеріальних цінностей. Численними є порушення з оплати праці, при реалізації товарів і послуг тощо. Крім того, виявлено факти відчуження комунального майна, а також недостачі коштів та матеріальних цінностей, безпідставне їх списання тощо.
Внаслідок безпідставного надання пільг зі сплати різного роду зборів та інших платежів, безоплатного надання в оренду майна, реалізації товарів, робіт чи послуг за заниженою вартістю тощо бюджетами всіх рівнів, бюджетними установами, підприємствами втрачена можливість отримати належні їм доходи.
Також слід зазначити, що під час управління фінансовим ресурсом місцевих бюджетів області не використовується такий інструмент, як придбання державних цінних паперів, які на цей час мають більшу дохідність порівняно з банківськими депозитами. На сьогодні дохідність облігацій внутрішньої державної позики зі строком розміщення на 3 місяці становить 18,0% річних, на 6 місяців - 18,5% річних, натомість тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів Волинської області розміщувались на вкладних (депозитних) рахунках у банках у 2018 році з процентною ставкою за вкладами у розмірі від 9,95% до 10,0% (одні з найменших процентних ставок серед усіх вкладів місцевих бюджетів України), у січні-травні 2019 року - від 11,5% до 15,5% (кошти спеціального фонду обласного бюджету Волинської області на вкладних (депозитних) рахунках у банках протягом січня-травня 2019 року не розміщувались).
Таким чином, головним завданням бюджетної політики на місцях має бути створення умов для економічного розвитку територіальної громади. Активізація економічної діяльності забезпечить збільшення надходжень до бюджетів, а ефективне використання коштів сприятиме успішному розв’язанню соціально-економічних проблем громади", - відповідає в. о. Міністра Юрій Гелетій.