Найважливіше – виправдати довіру людей

Фото: 

На виборах у 2015 році жителька Ковельського ра­йону Галина Йовик впер­ше отри­мала пос­відчення де­пу­тата Волинської облас­ної ради. Галину Воло­димирівну обрали до най­вищого представ­ни­цького органу краю по виборчому округу № 17 (Ковель­ський район) від Волинської об­лас­ної партійної орга­ні­зації «Все­ук­раїнське об’єд­нання «Батьківщина».

Галина Володимирівна – член фракції “Батьківщина” в обласній раді. Член постійної комісії з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, націо­нального і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму. Сьогодні Галина Йовик – гість нашої газети.

l

– Читачам газети буде цікаво дізнатися більше про Вас.

– Народилася і проживаю в селі Воля Ковельського району. Закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Гідрогеологія та інженерна геологія». Згодом закінчила Волинський державний універ­ситет імені Лесі Українки за спеціальністю «Географія». Двадцять один рік працюю в школі І-ІІ ступенів с. Гішина, з яких 18 років – на посаді директора. Маю сина, доньку, онука.

— Минув другий рік роботи Волинської облас­ної ради сьомого скли­кання. Як оцінюєте свою депутатську діяльність?

– Посвідчення депутата я отримала вперше, тож про­тягом першого року каденції  активно вчилася. У депу­татській роботі маю принцип: ніколи не давати людям обі­цянок, яких не зможу виконати. Довіру людей треба не лише заслужити, а й виправдовувати щоденною працею.

  — В обласній раді Ви перебуваєте у складі фрак­ції «Батьківщина». Чому обра­ли  саме цю політичну силу?

 — Членом ВО «Батьків­щина» я є вже понад десять років, ніколи «не перебігала» з однієї партії в іншу, бо впевнена у цій політичній силі. Нашу команду об’єднує одна мета: завдяки обгрунтованій прог­рамі дій, послідовним крокам забезпечити розвиток і проц­вітання нашій країні, а життя її людей зробити кращим.

Якщо говорити про роботу фракції в облраді, то наші головні пріоритети – питання наповнення бюджету області, прозорості в розподілі цих коштів і кадрових приз­на­ченнях.

Варто зазначити, що клю­човим принципом діяльності нашої фракції є вільний діалог між її членами щодо прийняття найбільш актуальних для Волин­ського краю рішень. Неодноразово на засіданнях фракції точаться дискусії щодо питань, внесених на пленарні засідання облради, адже кожен депутат  відчуває велику відповідальність перед вибор­цями за свої рішення.

Зокрема, я і мої колеги пере­конані, що головним економічним пріоритетом для Волині є розвиток сільського господарства, підтримка се­лян-одноосібників та фер­мерів.

Земля – найбільше багат­ство країни. Ми з колегами категорично проти зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського приз­на­чення, оскільки, на нашу думку, крупні аграрії можуть скупити їх у селян  за безцінь. У результаті це уне­можливить роз­виток дрібного та серед­нього фер­мерства й аграр­ного бізнесу.

— Чи під­тримуєте зв’я­зок з вибор­цями? З яких питань люди най­частіше звер­таються до Вас?

– Я завжди готова до діалогу з людьми і не лише у визначені прийомні дні. Найчастіше звертаються за матеріальною допо­могою на лікування. Як і кожен депутат облради, маю осо­бистий депу­тат­ський фонд, кошти з якого виділяю на допомогу людям.

Але звернення надходять не лише з приводу мате­ріа­льної до­помоги. Стосуються вони і врегулювання зе­мельних відносин, підведення електро­енергії  тощо. За зверненнями готую відповідні депу­тат­ські запити та звер­нення, озвучую актуальні питання у сесійній залі.

Багато питань вдається опера­тив­но вирішити і за допомогою моїх помічників – депу­тата Кове­ль­ської районної ради Ана­толія Корнійчука, директора школи с. Старих Кошар Люд­мили Коваль­чук, голови гро­мадської організації «Лікві­датори-інваліди Чорно­биля» Валерія Дубин­чука.

– Чи вдається депутатам від нашого району залучити кошти з обласного бюджету для розвитку об’єктів інфра­ст­руктури Ковель­щини?

– Так, з обласного бюджету за моїм клопотанням виділено гроші на перекриття даху шкільної їдальні в селі Мо­щеній.  Спільним напрацю­ванням усіх депутатів обласної ради від нашого району  (а це – Віктор Козак, Юрій Поліщук, Микола Буліга, Галина Йовик – авт.) є виділення коштів на облаш­тування внутрішніх сан­вузлів в школах Ковельського району.

Зокрема, у нашій Гішинській школі, інших сіль­ських школах така робота вже завершена, добудовують сан­вузол у школі с. Мощеної.

— У роботі депутата обласної ради важливо мати чітку взаємодію з органами виконавчої та предс­тав­ни­цької місцевої влади. Як відзначите співпрацю з Кове­льською райдерж­ад­міністрацією, районною радою?

–  На Ковельщині така взаємодія є. Мені імпонує те, що голова райдержад­мініст­рації, депутат обласної ради Віктор Козак завжди відкритий до діалогу та готовий до конструктивної співпраці, а головне – ніколи не лукавить і дотримує даного слова. Маємо гарну співпрацю з головою районної ради Андрієм Брої­лом, депутатським корпусом районної ради.

Стараюся систематично відвідувати сесії районної ради, сільських, селищних рад, брати участь у культурних заходах, які проходять в районі.

– Хто для Вас є підт­рим­кою у житті, у про­фесійній та громадській діяльності?

– Найбільша підтримка – це моя сім’я. Саме рідні люди дарують мені сили і натхнення, енергію та бажання пра­цювати.

Син і донька вирішили продовжити професійну сте­жину батька–військового (на жаль, уже покійного). Син нав­чається у Львівській академії сухопутних військ імені геть­мана Петра Сагайдачного. Донька теж має військову спеціальність, зараз перебуває у декретній відпустці. Зять – кадровий військовий, нині служить в зоні АТО. 

Як директор школи охо­че переймаю досвід та знання старших колег-керівників нав­чальних закладів. Хочу відз­начити дієву співпрацю з відділом освіти райдерж­ад­міністрації, методичним кабі­нетом.

В моєму становленні як депутата велика роль на­лежить голові районної орга­нізації ВО «Батьківщина», депутату районної ради Во­лодимиру Андросюку. Дякую також депутату рай­ради Анатолію Корнійчуку, своїм помічникам. Вдячна за спів­працю головному лікарю Ковельського МТМО Олегу Самчуку, підрозділам рай­держ­­адміністрації, спільно з якими працюємо над роз­в’язанням актуальних проб­лем Ковельщини.

– А як проводите час без депутатського та дирек­тор­ського «портфелів»?

– Дуже люблю ліс. Для мене найкращий відпочинок – збирати гриби, ягоди, спілку­ватися з природою. Тішуся досягненнями своїх дітей, черговими спортивними пе­ре­­могами сина, який сер­йозно займається легкою атлетикою.

А ще не уявляю свого життя без української пісні, любов до якої прищепила мені мама. Найтонших струн душі тор­каються виступи фольк­лор­ного гурту «Горлиця» Доро­тищенського будинку культури (керівник – директор будинку культури Олена Місюра). В міру можливості ста­раюся підтримати цих творчих людей, як і пра­цівників бу­динку культури с. Тойкута, які несуть до людей найкраще – українську твор­чість, народні традиції, ду­ховність і культуру.

Розмову вела

Світлана ЛЯШУК.

НА ЗНІМКУ: депутат Волин­ської обласної ради Галина ЙОВИК.

Фото автора.