Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та підприємств з часткою майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

 


ВОЛИНСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА

п’яте скликання

РІШЕННЯ

 

від 29.06.2006  № 3/35

          м. Луцьк

Про Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів  підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та підприємств з часткою майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

 

         Відповідно до частини другої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», до пункту 9 статті 75, частини восьмої статті 77, пункту 5 статті 89 Господарського кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2005 р. № 95-р «Про складання фінансових планів підприємств», наказу Міністерства економіки України від 21.06.2005 № 173 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, та їх дочірніх підприємств», враховуючи рішення постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області від 26.06.2006 № 1/12, обласна рада ВИРІШИЛА:

1.   

Затвердити Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та підприємств з часткою майна підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області
(додається).

2.   

Рекомендувати районним та міським (міст обласного значення) радам затвердити, у разі необхідності, відповідний Порядок.

3.   

Вважати таким, що втратило чинність рішення обласної ради від 31.05.2002 № 2/13 «Про затвердження Положення про складання річного фінансового плану підприємством спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області».

4.   

Контроль за виконанням цього рішення покласти на відділ з питань спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області виконавчого апарату обласної ради.

 

Голова ради                                             А.П. Грицюк


 

Затверджено
рішенням обласної ради
від 29.06.2006  № 3/35, з внесенням змін згідно з рішенням обласної ради від 21.05.2008 №19/28 "Про внесення змін до порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств спільної власності територальних громад сіл, селищ, міст облаті та підприємств з часткою майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 29.06.2006 №3/35

ПОРЯДОК

складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та підприємств з часткою майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

 

1.   

Цей Порядок визначає процедуру складання, затвердження (погодження) та контролю виконання фінансового плану підприємства спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та підприємств з часткою майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі - фінансовий план підприємства).

2.   

Фінансовий план складається на кожен наступний рік з поквартальною розбивкою і відображає очікувані фінансові результати в запланованому році, джерела формування коштів та напрями їх використання з метою забезпечення діяльності і розвитку підприємства, а також виконання його зобов’язань. Фінансовий план підприємства складається за встановленою формою (додаток № 1) та у відповідності з методичними рекомендаціями, щодо заповнення форми фінансового плану (додаток № 2).

3.   

Фінансовий план підприємства має забезпечувати отримання чистого прибутку, розмір якого не може бути меншим ніж фактично досягнутий показник попереднього року. У разі зменшення чистого прибутку порівняно з відповідним періодом попереднього року підприємство обов’язково повинно надати аналітичний висновок з обґрунтуванням причин такого зменшення.

4.   

Проект фінансового плану підприємства у двох примірниках подається на затвердження органу, який уповноважений управляти майном підприємства до 1 червня року, що передує плановому.

До проекту фінансового плану підприємства додається пояснювальна записка, яка включає результати аналізу його фінансово-господарської діяльності за попередній рік, а також показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік.

5.   

Орган управління у місячний строк здійснює аналіз проекту фінансового плану підприємства, готує висновок та передає фінансовий план підприємства відділу з питань, бюджету, економічної поілтики та моніторингу виконавчого апарату обласної ради та головному фінансовому управлінню облдержадамінстрації для використання при формуванні проекту обласногшо бюджету на наступний рік.    

6.

Зміни до затвердженого фінансового плану підприємства можуть вноситись не більше двох разів протягом планового року з дозволу органу управління, що затвердив фінансовий план.

Зміни до фінансового плану підприємства не можуть вноситись у періоди, за якими пройшов строк звітування.

Проект змін до фінансового плану подається підприємством органу управління після закінчення звітного періоду ( кварталу) не пізніше 25-го числа місяця, наступного за звітним кварталом.

7. Орган управління в десятиденний термін розглядає запропоновані
зміни та приймає рішення про їх затвердження або відхилення. У разі
відхилення змін орган управління в письмовій формі повідомляє
підприємство про підстави відхилення.

8. Контроль за виконанням фінансового плану здійснює орган управління, який затвердив фінансовий план.

9. Звіт про виконання фінансового плану підприємство надає органу управління (обласній раді) та постійній комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів, цінової політики та використання майна спільної власності територіальних громад селищ, сіл, міст області, щоквартально, до 25 числа, разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності за квартал та із зазначенням за окремими факторами причин значних відхилень фактичних показників від планових.

 

 

 

 

Додаток
до рішення обласної ради
від 29.06.2006  № 3/35

 

Методичні рекомендації

 щодо заповнення форми фінансового плану

 

1.

Форма фінансового плану затверджена рішенням обласної ради «Про Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та підприємств з часткою майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області» для заповнення госпрозрахунковими підприємствами, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

2.

Показники фінансового плану відображають обсяги планових надходжень та спрямування коштів з метою забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства у плановому році.

3.

Рядок 001 «Дохід ( виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)» розділу 1 «Доходи» призначено для відображення загальної суми доходу, який планується отримати підприємством від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг, включаючи дохід від реалізації продукції, робіт і послуг допоміжних, підсобних і обслуговуючих виробництв і господарств стороннім покупцям (споживачам). Дохід наводиться з урахуванням непрямих податків ( податку на додану вартість, акцизного збору тощо) та без вирахування запланованих знижок.

4.

У рядку 002 «Податок на додану вартість» відображається запланована сума податку на додану вартість , яка включена до складу доходу (виручки) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг.

5.

 У рядку 003 «Акцизний збір» підприємства відображають суму, яка врахована у складі доходу ( виручки) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг.

6.

 У рядку 004 «Інші вирахування з доходу» наводять заплановані суми податків, зборів і платежів, що вираховуються при визначенні чистого доходу, зокрема, суми зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння, з надання послуг стільникового рухомого зв’язку, а також заплановані до сплати суми податку з реклами, збору на розвиток виноградарства і хмелярства, рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат.

7.

 Показник рядку 010 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 001) відповідних податків, зборів, платежів, знижок (рядки 002, 003, 004).

8.Доходи, собівартість, валовий прибуток (збиток) і спрямування чистого прибутку на розвиток виробництва подається з розбивкою на основні (провідні) для підприємства види економічної діяльності відповідно до Державного класифікатора України ГК 009-96 «Класифікація видів економічної діяльності» (КВЕД), затвердженого наказом Державного комітету стандартизації метрології і сертифікації України від 22 жовтня 1996 року № 441, з включенням до рядку «за іншими видами діяльності» решти доходів, собівартості, прибутку (збитку). Основні (провідні) види економічної діяльності (до 4-х видів) визначаються підприємством як найбільші за величиною доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства.

9. У рядках 020-060 заплановані підприємством суми доходів наводяться без податку на додану вартість.

Показник рядку 020 «Інші операційні доходи» дорівнює сумі показників у рядках 021-029. У цих рядках відображаються заплановані інші операційні доходи за їх видами, включаючи дохід від основної діяльності об’єктів соціальної сфери.

10.

У рядку 030 наводяться планові суми доходу від участі в капіталі, тобто передбачувані до одержання інвестором суми доходів на його частку у прибутку об’єкта інвестування від запланованого одержання прибутків асоційованими підприємствами, дочірніми підприємствами, спільними підприємствами. Втрати від участі в капіталі, тобто передбачувані втрати інвестора на його частку у збитках об’єкта інвестування, наводиться у рядку 130.

11.

У рядку 041 відображаються доходи, які планується одержати підприємством від фінансових інвестицій, облік яких не ведеться за методом участі в капіталі, зокрема дивіденди від підприємств, що не є асоційованими підприємствами, дочірніми підприємствами, спільними підприємствами.

У рядку 042 наводяться планові дані про відсотки, які передбачається одержати за фінансовою орендою, облігаціями (у тому числі від амортизації, премії за випущеними облігаціями) та іншими цінними паперами, депозитами та інші доходи від фінансової діяльності.

Показним рядку 040 «Інші фінансові доходи» дорівнює сумі показників у рядках 041 і 042.

12.

Показник рядку 050 «Інші доходи» дорівнює сумі рядків 051-055. Показник рядку 070 «Усього доходів» дорівнює сумі рядків 010, 020, 030, 040, 050 і 060.

13.

У розділі 2 «Витрати» (рядки 080-170) наводяться показники витрат, що заплановані для отримання доходів, наведених у розділі І «Доходи».

У рядку 080/1 «Наднормативні виробничі витрати» наводяться витрати, пов’язані з витрачанням (використанням) ресурсів на виробництво понад норми, нормативи, розцінки тощо, затверджені уповноваженими органом.

14. У рядку 150 «Податок на прибуток від звичайної діяльності» показується сума запланованого податку на прибуток від звичайної діяльності, яка розраховується з показника рядку 200, скоригованого на розбіжності між валовими доходами, валовими витратами і амортизацією за податковим законодавством і показниками доходів і витрат, включених до рядків 010-140 фінансового плану.

15.

У рядку 160 «Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)» також враховується планована сума витрат з податку з надзвичайного прибутку.

16.

У розділі 3 «Фінансові результати діяльності» показник рядку 180 «Валовий прибуток (збиток)» розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (рядок 010) і собівартістю реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг (рядок 080).

Показник рядку 190 «Фінансовий результат від операційної діяльності» визначається як різниця між алгебраїчною сумою валового прибутку (збитку) та іншого операційного доходу ( рядки 180, 020) та адміністративними витратами, витратами на збут, іншими операційними витратами (рядки 090, 100, 110).

Показник рядку 200 «Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування» визначається як різниця між алгебраїчною сумою фінансового результату від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (рядки 190, 030, 040. 050) та фінансовими й іншими витратами (рядки 120, 130, 140).

Показник рядку 210 «Чистий прибуток (збиток), усього» розраховується як різниця між алгебраїчною сумою прибутку (збитку) від фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування і надзвичайного прибутку ( рядки 200, 060) та сумою податку на прибуток від звичайної діяльності і надзвичайними витратами (рядки 150,160).

17. 

Плановий розподіл чистого прибутку здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими або розпорядчими актами, які встановлюють для підприємства порядок (розміри) розподілу одержаного чистого прибутку за напрямами використання.

18. 

У частині II «Джерела формування та надходження коштів і напрями використання» заплановані капітальні інвестиції на модернізацію і модифікацію ( добудову, дообладнання, реконструкцію) основних засобів наводяться в рядку 400 окремо від інших капітальних інвестицій в необоротні активи у рядку 390.

У рядку 450 наводиться запланований відтік грошових коштів на погашення залучених коштів без урахування фінансових витрат ( витрат на сплату відсотків).

У рядку 460 наводиться запланована до сплати сума податків, зборів та обов'язкових платежів до бюджету, окрім суми планованого погашення податкової заборгованості, яка наводиться у рядку 470.

Сума обов’язкових платежів до бюджету та цільових фондів на плановий період розраховується за діючим на час складання фінансового плану законодавством.

19. При заповненні частини III «Формування доходу від фінансових інвестицій» у рядках 010-140 об’єкти фінансових інвестицій (внески до статутних фондів) наводяться за юридичними особами (із зазначенням їх ідентифікаційного коду  і юридичної адреси),  облік інвестицій  в які здійснюється за методом участі в капіталі.

У   рядках   160-240   частини   III   об’єкти   фінансових   інвестицій виділяються   за:   облігаціями   внутрішньої  державної  позики;   іншими облігаціями (із зазначенням їх емітента); депозитами ( із зазначенням фінансових установ, в яких розміщуються депозити); орендарями, що одержали необоротні активи у фінансову оренду, внесками до статутних фондів інших юридичних осіб, крім зазначених у рядках 010-140.

___________________________

(найменування органу, з ким

___________________________

погоджено фінансовий план)

 

                                                                                                       ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                              __________________________________

                                                                               (посада керівника органу управління

                                                                              ______________________

                                                                                 підприємством)

 

                                                                               ____________                _____________                                                                                      ( підпис)                     ( П.І.Б.)

 

                                                                                   ______    ______________200   р.                                      

                                     

Найменування показника   

Код рядка

Планований рік, усього

У тому числі за кварталами

 

 

 

I

II

III

IV

1. Доходи

 

 

 

 

 

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

001

 

 

 

 

 

Податок на додану вартість

002

 

 

 

 

 

Акцизний збір

003

 

 

 

 

 

Інші вирахування з доходу

004

 

 

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт, послуг)

010

 

 

 

 

 

У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД:

 

 

 

 

 

 

 

011

 

 

 

 

 

 

012

 

 

 

 

 

 

013

 

 

 

 

 

 

014

 

 

 

 

 

доходи від інших видів діяльності

015

 

 

 

 

 

Інші операційні доходи, усього

020

 

 

 

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

доходи від реалізації:

 

 

 

 

 

 

іноземної валюти

021

 

 

 

 

 

інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій)

022

 

 

 

 

 

операційної оренди активів

023

 

 

 

 

 

операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті

024

 

 

 

 

 

суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, що надійшли від боржників, у тому числі за рішенням суду

025

 

 

 

 

 

дохід від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позову

026

 

 

 

 

 

відшкодування раніше списаних активів (погашення боргів, списаних як безнадійні)

027

 

 

 

 

 

суми одержаних грантів і субсидій

028

 

 

 

 

 

інші доходи від операційної  діяльності

029

 

 

 

 

 

Дохід від участі в капіталі (дохід від інвестицій, здійснених в асоційовані підприємства, дочірні або спільні підприємства, що обліковується за методом участі в капіталі)

030

 

 

 

 

 

Інші фінансові доходи, усього

040

 

 

 

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

одержані дивіденди

041

 

 

 

 

 

відсотки та інші доходи, одержані від фінансових інвестицій (крім доходів,  що обліковуються за методом участі в капіталі)

042

 

 

 

 

 

Інші доходи, усього

050

 

 

 

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

дохід від реалізації:

 

 

 

 

 

 

фінансових інвестицій

051

 

 

 

 

 

необоротних активів

052

 

 

 

 

 

майнових комплексів

053

 

 

 

 

 

неопераційних курсових різниць

054

 

 

 

 

 

інші доходи, що отримані у  процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю

055

 

 

 

 

 

Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)

060

 

 

 

 

 

Усього доходів

070

 

 

 

 

 

2. Витрати

 

 

 

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

 

 

 

 

 

У тому числі за основними  видами діяльності згідно з   КВЕД

 

 

 

 

 

 

 

081

 

 

 

 

 

 

082

 

 

 

 

 

 

083

 

 

 

 

 

 

084

 

 

 

 

 

за іншими видами діяльності  

085

 

 

 

 

 

Довідково: наднормативні виробничі витрати

080/1

 

 

 

 

 

Адміністративні витрати, усього

090

 

 

 

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

загальні корпоративні витрати

091

 

 

 

 

 

витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством

092

 

 

 

 

 

витрати на утримання основних засобів. інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання

093

 

 

 

 

 

витрати на зв’язок

094

 

 

 

 

 

інші

095

 

 

 

 

 

Витрати на збут, усього

100

 

 

 

 

 

У тому числі витрати на:

 

 

 

 

 

 

утримання підрозділів, що займаються збутом продукції

101

 

 

 

 

 

рекламу

102

 

 

 

 

 

доставку продукції споживачам

103

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати усього

110

 

 

 

 

 

У тому числі

 

 

 

 

 

 

єдиний податок

111

 

 

 

 

 

собівартість реалізованих виробничих запасів

112

 

 

 

 

 

сумнівні (безнадійні) борги та втрати від знецінення запасів

113

 

 

 

 

 

втрати від операційних курсових різниць

114

 

 

 

 

 

визнані економічні санкції

115

 

 

 

 

 

витрати на утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності об’єктів соціальної інфраструктури

116

 

 

 

 

 

витрати на благодійництво

117

 

 

 

 

 

безоплатна передача оборотних активів

118

 

 

 

 

 

Фінансові витрати, усього

120

 

 

 

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

витрати на відсотки

121

 

 

 

 

 

інші витрати підприємства, пов’язані із залученням позикового капіталу

122

 

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі (збиток, спричинений інвестиціями асоційовані, дочірні або спільні підприємства, що обліковуються за методом участі в капіталі

130

 

 

 

 

 

Інші витрати, усього

140

 

 

 

 

 

У томі числі:

 

 

 

 

 

 

собівартість реалізації :

 

 

 

 

 

 

фінансових інвестицій

141

 

 

 

 

 

необоротних активів

142

 

 

 

 

 

майнових комплексів

143

 

 

 

 

 

втрати від не операційних курсових різниць

144

 

 

 

 

 

безоплатна передача необоротних активів

145

 

 

 

 

 

інші витрати, що виникають в процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з операційною діяльністю

146

 

 

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

150

 

 

 

 

 

Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)

160

 

 

 

 

 

Усього витрати

170

 

 

 

 

 

3. Фінансові результати діяльності

 

 

 

 

 

 

Валовий прибуток (збиток)

180

 

 

 

 

 

У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД:

 

 

 

 

 

 

 

181

 

 

 

 

 

 

182

 

 

 

 

 

 

183

 

 

 

 

 

 

184

 

 

 

 

 

валовий прибуток (збиток) від інших видів діяльності

185

 

 

 

 

 

Фінансовий результат від операційної діяльності

190

 

 

 

 

 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

200

 

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток), усього

210

 

 

 

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

прибуток

211

 

 

 

 

 

збиток

212

 

 

 

 

 

4. Плановий розподіл чистого прибутку

 

 

 

 

 

 

Відрахування частини прибутку (доходу)

220

 

 

 

 

 

комунальними, казенними підприємствами та їх об’єднаннями і дочірніми підприємствами

221

 

 

 

 

 

акціонерними, холдинговими компаніями і господарськими товариствами та їх дочірніми підприємствами до фонду дивідендів

222

 

 

 

 

 

У тому числі на комунальну частку ( акції, паї) у статутних фондах

222/1

 

 

 

 

 

Розвиток виробництва

240

 

 

 

 

 

У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД:

 

 

 

 

 

 

 

241

 

 

 

 

 

 

242

 

 

 

 

 

 

243

 

 

 

 

 

 

244

 

 

 

 

 

розвиток за іншими видами діяльності

245

 

 

 

 

 

Відрахування до фонду матеріального заохочення

250

 

 

 

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

керівника підприємства

250/1

 

 

 

 

 

управлінського персоналу

250/2

 

 

 

 

 

працівників

250/3

 

 

 

 

 

Інші цілі (розшифрувати)

260

 

 

 

 

 

 

           

 

Частина ІІ.  Джерела формування та надходження коштів і напрями використання

 

Найменування показника   

Код рядка

Планований рік, усього

У тому числі за кварталами

 

 

 

I

II

III

IV

1. Джерела формування та надходження коштів

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток

270

 

 

 

 

 

Нерозподілений прибуток минулих періодів

280

 

 

 

 

 

Амортизаційні відрахування

290

 

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

300

 

 

 

 

 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

310

 

 

 

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

320

 

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

330

 

 

 

 

 

Сума авансу (попередня оплата) одержаного для поставки продукції (виконання робіт, надання послуг)

340

 

 

 

 

 

Векселі видані

350

 

 

 

 

 

Товари (роботи, послуги), одержані на умовах відстрочки платежу

360

 

 

 

 

 

Цільове фінансування і цільове находження,  усього

370

 

 

 

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

субсидії, асигнування з бюджету (розшифрувати)

371

 

 

 

 

 

кошти спеціальних цільових фондів (розшифрувати)

372

 

 

 

 

 

Інші джерела (розшифрувати)

380

 

 

 

 

 

2. Приріст активів підприємства

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції, усього

390

 

 

 

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

капітальне будівництво

391

 

 

 

 

 

придбання (виготовлення) основних засобів

392

 

 

 

 

 

придбання (виготовлення) інших необоротних активів

393

 

 

 

 

 

придбання (створення) нематеріальних активів

394

 

 

 

 

 

Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

400

 

 

 

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції

410

 

 

 

 

 

Приріст оборотних активів підприємства

420

 

 

 

 

 

Поточні фінансові інвестиції

430

 

 

 

 

 

Інші витрати (розшифрувати)

440

 

 

 

 

 

3. Повернення залучених коштів, усього

450

 

 

 

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

довгострокові кредити банків

451

 

 

 

 

 

інші довгострокові фінансові  зобов’язання

452

 

 

 

 

 

інші довгострокові зобов’язання

453

 

 

 

 

 

короткострокові кредити банків

454

 

 

 

 

 

інші зобов’язання

455

 

 

 

 

 

4. Витрати, пов’язані з внесенням обов’язкових платежів до бюджету та цільових фондів

 

 

 

 

 

 

Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету, усього

460

 

 

 

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до державного бюджету, усього

461

 

 

 

 

 

з них :

 

 

 

 

 

 

податок на прибуток

461/1

 

 

 

 

 

податок на додану вартість

461/2

 

 

 

 

 

іншу податки та обов’язкові платежі

461/3

 

 

 

 

 

Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до місцевого бюджету, усього

462

 

 

 

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

єдиний податок

462/1

 

 

 

 

 

прибутковий податок з громадян

462/2

 

 

 

 

 

інші податки та обов’язкові платежі

462/3

 

 

 

 

 

Погашення податкової заборгованості, що виникла на початок планового періоду, у тому числі реструктуризовані та відстрочені суми, що підлягають сплаті в плановому році

470

 

 

 

 

 

Внески до цільових фондів

480

 

 

 

 

 

Інші обов’язкові платежі (розшифрувати)

490

 

 

 

 

 

5. Покриття збитків минулих років

500

 

 

 

 

 

6. Елементи операційних витрат

 

 

 

 

 

 

Матеріальні затрати, усього

510

 

 

 

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

придбанні:

 

 

 

 

 

 

 за прямими договорами

510/1

 

 

 

 

 

на біржах

510/2

 

 

 

 

 

за інших умов (розшифрувати)

510/3

 

 

 

 

 

матеріальні затрати за видами:

 

 

 

 

 

 

сировини та основні матеріали

511

 

 

 

 

 

придбанні напівфабрикати та комплектувальні вироби

512

 

 

 

 

 

паливо та енергія

513

 

 

 

 

 

будівельні матеріали

514

 

 

 

 

 

запасні частини

515

 

 

 

 

 

тара і тарні матеріали

516

 

 

 

 

 

допоміжні та інші матеріали

517

 

 

 

 

 

Витрати на оплату праці

520

 

 

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

530

 

 

 

 

 

Амортизація

540

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати

550

 

 

 

 

 

Усього

560

 

 

 

 

 

 

Частина ІІІ. Формування доходу від фінансових інвестицій

 

Код рядка

Об’єкт фінансової інвестиції

Сума фінансової інвестиції, тис. грн.

Частка у статутному фонді об’єкта фінансової інвестиції, відсотків

План доходу від фінансової інвестиції, у тому числу за кварталами

 

 

 

 

На рік

І

ІІ

ІІІ

ІУ

                                               1. Спрямування доходу за рядком 030      

010

 

 

 

 

 

 

 

 

020

 

 

 

 

 

 

 

 

030

 

 

 

 

 

 

 

 

040

 

 

 

 

 

 

 

 

050

 

 

 

 

 

 

 

 

060

 

 

 

 

 

 

 

 

070

 

 

 

 

 

 

 

 

080

 

 

 

 

 

 

 

 

090

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

130

 

 

 

 

 

 

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Підсумок

 

 

 

 

 

 

 

                                               2. Спрямування доходу за рядком 040

160

 

 

 

 

 

 

 

 

170

 

 

 

 

 

 

 

 

180

 

 

 

 

 

 

 

 

190

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

 

 

 

 

 

 

220

 

 

 

 

 

 

 

 

230

 

 

 

 

 

 

 

 

240

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Підсумок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________                                 _______________                    ____________________

(найменування посади                                 ( підпис)                                  (ініціали та прізвище)

керівника)