Порядок проведення конкурсу на право укладання договору оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

 
                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                            рішенням обласної ради
                                                                                       від 27.12.2011 № 8/41

 


ПОРЯДОК
проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області
 

1. Загальні положення.

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
2. Даний Порядок поширюється на майно, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, а саме на:
- цілісні майнових комплексів підприємств, установ, організацій, їх структурні підрозділи (філії, цехи, дільниці);
- нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення);
- індивідуально визначене майно (транспортні засоби, технологічне обладнання, устаткування, тощо).
    
2. Оголошення конкурсу.

3. Конкурс на право оренди об’єкта (далі - конкурс) оголошується балансоутримувачем за результатами вивчення попиту на оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст в порядку, передбаченому чинним законодавством та у разі наявності двох і більше заяв від фізичних або юридичних осіб, за умови відсутності заяви від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного комунального майна в оренду поза конкурсом.
4.  Оголошенню конкурсу передує отримання балансоутримувачем дозволу на передачу майна в оренду в порядку, передбаченому Положенням про оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, крім випадків, коли балансоутримувачем виступає обласна рада.       
5. Перед оголошенням конкурсу балансоутримувач надсилає в обласну раду запит щодо умов оренди (пропозиції щодо напрямків використання об’єкта оренди і умов конкурсу) та кандидатури до складу конкурсної комісії.
До запиту додаються:
- інформація про загальну та корисну площу об’єкта оренди;
- інформація про вартість об’єкта оренди, яка визначена в установленому  порядку;
-    розрахунок розміру орендної плати за бажаними напрямами цільового використання об’єкта оренди;
- розрахунок розміру плати за утримання орендованого приміщення (якщо такий є);
- копії матеріалів інвентарної справи (технічної документації, план поверхів, тощо) об’єкта оренди;
 - погодження органу управління у сфері охорони культурної спадщини у разі належності об’єкта оренди до об’єктів культурної спадщини.  
6. Оголошення про конкурс щодо цілісних майнових комплексів
підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу, розміщується в офіційних друкованих засобах масової інформації та оприлюднюється на веб-сайтах балансоутримувача і обласної ради.
7.Оголошення повинно містити такі відомості:
- інформацію про об’єкт (назва, місцезнаходження, у разі оренди
цілісного майнового комплексу - також обсяг і основна номенклатура
продукції, у тому числі тієї, що експортується, кількість і склад робочих місць, рівень прибутковості об’єкта за останні три роки, розмір дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність майна в заставі, податковій заставі, в оренді);
- умови конкурсу;
- дата, час і місце проведення конкурсу;
- кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів;
- перелік документів, які подаються претендентами для участі в конкурсі.
Особи, які під час вивчення попиту виявили заінтересованість в оренді об’єкта, письмово повідомляються балансоутримувачем про проведення конкурсу і необхідність подання письмових пропозицій відповідно до оголошення про конкурс.
8. Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення балансоутримувач приймає заяви про оренду відповідного майна.
У разі необхідності балансоутримувач забезпечує огляд об’єкта оренди членами конкурсної комісії, а після оприлюднення оголошення про конкурс – всіма зацікавленими особами.

3. Умови конкурсу.

9. Умовами конкурсу є:
- стартовий розмір орендної плати;
- ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням  (у разі оренди цілісного майнового комплексу - відповідно до напряму виробничої діяльності підприємства);
- дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта;
- компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди, опублікуванням оголошення про конкурс у відповідних засобах масової інформації.
10. Умови конкурсу можуть також передбачати зобов’язання щодо:
- здійснення певних видів ремонтних робіт;
- виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб регіону;
- збереження (створення) нових робочих місць;
- вжиття заходів для захисту навколишнього природного середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта;
- створення безпечних умов праці;
- дотримання умов належного утримання об’єктів соціально-культурного призначення;
- інші умови з урахуванням пропозицій органу, уповноваженого управляти відповідним майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
11. Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Стартова орендна плата визначається згідно з Методикою
розрахунку  і  порядку  використання орендної плати за користування майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
12. Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали:
1) заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошенні про конкурс. Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу;
- пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;
- інформацію про засоби зв’язку з ним;
2) відомості про претендента:
а)для юридичної особи:
- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
- копії установчих документів;
- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
- завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік (для оренди цілісних майнових комплексів).
б)для фізичної особи:
- копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність;
- завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
13. Пропозиції претендентів на участь у конкурсі мають відповідати умовам конкурсу.  Орендодавець не має права змінювати умови проведення конкурсу після оприлюднення оголошення про конкурс.      
4. Конкурсна комісія.

14. До складу комісії входять представники балансоутримувача, виконавчого апарату обласної ради (відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області), а в разі розгляду питань захисту навколишнього природного середовища, дотримання умов належного утримання об’єктів соціально-культурного призначення - також  органу  місцевого самоврядування за місцем розташування об’єкта.
До складу конкурсної комісії можуть входити депутати обласної ради, представники інших органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади.
15. Комісія утворюється в кількості п’яти або семи осіб. Склад комісії затверджується наказом балансоутримувача за погодженням з головою обласної ради. Комісія  розпочинає  роботу з моменту затвердження наказу про її створення.
16. Керує діяльністю комісії та організовує її роботу голова комісії, який призначається з числа представників балансоутримувача. Голова комісії скликає засідання комісії, головує на її засіданнях і організовує підготовку матеріалів для розгляду комісією.
Рішення комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. Голова комісії має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів комісії.
Заступник голови комісії, який виконує обов’язки голови комісії у разі його відсутності, призначається з числа представників балансоутримувача.
17. Основними завданнями комісії є:
- розроблення умов, визначення строку проведення конкурсу;
- розгляд поданих претендентами документів, підготовка і подання балансоутримувачу списку претендентів, допущених до участі в конкурсі;
- проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону;
- складення протоколів та подання їх для затвердження балансоутримувачу.
18. У разі потреби в отриманні додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.
Члени комісії та працівники балансоутримувача, які забезпечують проведення конкурсу, несуть відповідальність за розголошення інформації:
- про учасників конкурсу, їх кількість та конкурсні пропозиції (до визначення переможця);
- яка міститься в документах, поданих учасниками конкурсу.
19. Засідання комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш як трьох осіб - за чисельності комісії п’ять осіб, не менш як п’яти осіб - за чисельності комісії сім осіб.

5. Процедура проведення конкурсу.

20. Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону.
21. Подані претендентами документи розглядаються на засіданнях комісії до проведення конкурсу з метою формування списку його учасників. Зазначений список затверджується наказом балансоутримувача.
У разі коли пропозиція тільки одного претендента відповідає умовам конкурсу, аукціон з визначення розміру орендної плати не проводиться і з таким претендентом укладається договір оренди.
Конкурс вважається таким, що не відбувся, про що балансоутримувачем видається відповідний наказ, у разі:
- неподання заяв про участь у конкурсі;
- відсутності пропозицій, які відповідають умовам конкурсу;
- знищення об’єкта оренди або істотної зміни його фізичного стану.
22. У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, орендодавцем може бути повторно оголошено конкурс щодо передачі в оренду того
самого майна,  якщо після  вивчення  попиту  виявлено  потенційних
орендарів.
23. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається комісією за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати за перший/базовий місяць оренди із застосуванням принципу аукціону.
У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області в оренду без проведення конкурсу, договір оренди укладається з такою особою.
24. На дату проведення конкурсу комісія проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх уповноважених осіб). На засіданні можуть бути присутні представники засобів масової інформації та інші заінтересовані особи. Секретар комісії реєструє в протоколі засідання комісії кожного учасника конкурсу із зазначенням дати, часу та прізвища учасника чи уповноваженої особи і видає картку з номером учасника. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
25. Учасники конкурсу в порядку черговості, визначеної згідно з їх реєстраційними номерами, подають голові конкурсної комісії конверти з конкурсними пропозиціями щодо орендної плати. Розмір орендної плати, зазначений у конкурсній пропозиції, не може бути меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеної в оголошенні про проведення конкурсу.
26. Голова комісії (у разі його відсутності - заступник голови комісії) в присутності членів комісії та заінтересованих осіб розпечатує конверти і оголошує зміст пропозицій у порядку послідовності реєстраційних номерів. Конкурсні пропозиції, у яких зазначений розмір орендної плати нижчий, ніж визначений в умовах конкурсу, до уваги не беруться. Такі конкурсні пропозиції вносяться до протоколу з відміткою «не відповідає умовам конкурсу».
27. Після оголошення всіх конкурсних пропозицій щодо орендної плати конкурс проводиться у формі торгів «з голосу» головою комісії (у разі його відсутності - заступником голови комісії). Початком конкурсу вважається момент оголошення головою комісії найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях. Голова комісії пропонує учасникам вносити пропозиції. Якщо після триразового оголошення розміру орендної плати не буде запропоновано більший розмір орендної плати, голова комісії оголошує про набуття права на оренду учасником, який запропонував найвищу орендну плату.
28. У процесі проведення торгів учасники конкурсу піднімають картку із своїм номером, називають свою пропозицію та заповнюють і підписують бланк пропозиції, в якому зазначаються реєстраційний номер учасника і запропонована сума. Забезпечення учасників зазначеними бланками покладається на секретаря комісії.
29. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком, який установлюється конкурсною комісією, але не може бути меншим ніж 1 відсоток і не більше ніж 5 відсотків найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях. Якщо після того, як голова комісії тричі оголосив останню пропозицію, від учасників конкурсу не надійдуть пропозиції щодо більш високого розміру орендної плати, голова комісії оголошує «Вирішено», називає номер учасника, який запропонував найбільший розмір орендної плати, і оголошує його переможцем конкурсу. Інші учасники підписують бланк про відсутність пропозицій.
30. Учасник, який під час конкурсу порушив вимоги цього Порядку, за рішенням комісії видаляється з конкурсу, про що вноситься запис до протоколу.
31. Після закінчення засідання комісії, на якому було визначено переможця конкурсу, складається протокол, у якому зазначаються відомості про учасників; стартова орендна плата; пропозиції учасників (підписані бланки з пропозиціями додаються); результати конкурсу. Після проведення засідання протокол підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і переможцем конкурсу.
32. Протокол про результати конкурсу протягом трьох робочих днів після підписання його всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і переможцем конкурсу затверджується наказом балансоутримувача з повідомленням голови обласної ради.
33. Діяльність комісії припиняється у разі:
- відсутності заяв про участь у конкурсі - з оголошеного кінцевого строку прийняття пропозицій учасників конкурсу;
- відсутності заяв, які б відповідали умовам конкурсу, - з моменту підписання наказу або іншого розпорядчого акта про те, що конкурс не відбувся;
- укладення договору оренди з особою, яка згідно із законодавством має право на отримання відповідного майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області в оренду без проведення конкурсу, або з особою, пропозиції якої виявилися єдиними,  що відповідають умовам конкурсу, - з моменту укладення договору;
- проведення конкурсу - з дати укладення договору оренди, а якщо договір не укладено, - з моменту підписання наказу або іншого розпорядчого акта про припинення діяльності комісії.
34. Балансоутримувач протягом 15 днів після затвердження результатів конкурсу надсилає переможцю конкурсу (уповноваженій ним особі) проект договору оренди. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору протягом п’яти робочих днів особисто повертає балансоутримувачу підписаний проект договору оренди. Умови договору оренди повинні враховувати істотні умови, визначені чинним законодавством та включати розмір орендної плати, запропонований переможцем конкурсу, а також пропозиції переможця конкурсу, подані ним для участі в конкурсі.
35. У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди комісія скасовує раніше прийняте рішення про визначення переможця конкурсу, виключає особу, яка порушила вимоги цього Порядку, з числа учасників конкурсу та визначає час і місце проведення додаткового засідання комісії. На підставі рішень, прийнятих комісією балансоутримувач скасовує свій наказ про визначення переможця.
36. Додаткове засідання комісії проводиться на підставі матеріалів відкритого засідання. Новим переможцем конкурсу визначається той учасник конкурсу, розмір останньої пропозиції якого був найбільшим з пропозицій інших учасників конкурсу, допущених до подання конкурсної пропозиції щодо орендної плати, про що складається протокол, який підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і новим переможцем конкурсу. Протокол про визначення переможця конкурсу затверджується наказом балансоутримувача з повідомленням голови обласної ради.

 

 

 

    ПОГОДЖЕНО
                 Голова обласної ради
                     

       ___________________
 

Типовий договір оренди
індивідуально визначеного нерухомого майна,
що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Волинської області

 

    місто                                  «___» _____________ 201__ р.

_________________________________________________________________,
(повна назва Орендодавця)
що розташований (е) ___________________________________________________________,
(адреса Орендодавця)
який (е) є юридичною особою, резидентом України, ідентифікаційний код ЄДРПОУ_______________, в особі ___________________________________,
__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої особи)
що діє на підставі Статуту (Положення), затвердженого ________________________________________________________________________________________________________________________________
(назва документа, номер і дата)

(в подальшому – Орендодавець) з однієї сторони та _____________________________ _____________________________________
(повна назва Орендаря)
який (е) є юридичною (фізичною) особою, резидентом України, ідентифікаційний код ЄДРПОУ _______________, в особі __________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої особи)
що діє на підставі Статуту (Положення), затвердженого____________________________________________________________________________________________________________________
(назва документа, номер і дата)
(в подальшому - Орендар) з другої сторони уклали цей договір про наступне:

1. Предмет Договору
    1.1. Цей Договір регулює цивільно-правові відносини Орендодавця і Орендаря, пов’язані з передачею в оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Волинської області.
1.2. Орендодавець передає, а Орендар приймає в тимчасове платне володіння і користування нежитлові приміщення (надалі – майно) в будівлі Орендодавця, що розміщена за адресою: _________________________________________, корисною площею _____________ кв. м на ____-му поверсі корпусу, що знаходиться на балансі Орендодавця. Вартість переданого майна визначена в процентному відношенні переданої в оренду площі від балансової (незалежної оцінки) вартості корпусу і становить на дату укладання договору  ________________________ (__________________________________________________________) грн. _____ копійок.
    1.3. Майно здається в оренду з метою використання під ____________________________________________________________________________________________________
(згідно функціонального призначення використання Орендарем нерухомого майна по “Методиці розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області”, затвердженої рішенням Волинської обласної ради від ___________  № _______, /в подальшому – Методики/) .
    1.4. Передача майна в оренду здійснюється за актом приймання-передачі, в якому зазначається перелік та стан майна, що орендується та інші відомості за узгодженням сторін (додаток №1).
1.5. Умовою передачі майна в оренду є укладання сторонами «Угоди на відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг Орендарю» (додаток № 2), яка є невід’ємною частиною даного Договору. Договір, укладений без зазначеної Угоди є нікчемним.
1.6. Стан Майна на момент укладення договору __________________________________________________________________________________________________________________________________________
(потребує/не потребує поточного або капітального чи поточного і капітального ремонту)

і визначається в акті приймання-передавання за узгодженим висновком Орендодавця і Орендаря.

2. Умови передачі та повернення орендованого майна
    2.1. Орендар вступає у строкове платне користування майном у строк, вказаний в Договорі, але не раніше дати підписання сторонами цього Договору та акту приймання-передачі майна.
    2.2. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно. Власником майна залишається обласна рада, а Орендар користується ним протягом строку оренди.
2.3. Передача Майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною у звіті про незалежну оцінку, або за балансовою вартістю.
    2.4. Майно, що орендується, повинно бути передане Орендодавцем та прийняте Орендарем протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту набрання чинності цього Договору.
2.5. Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання сторонами зворотного акту приймання-передачі.
    2.6. Реорганізація сторін, або перехід права власності на орендоване майно третім особам не визнаються підставами для зміни умов чи припинення дії цього Договору, і він зберігає чинність для нового власника орендованого майна (його правонаступників), за винятком випадку приватизації орендованого майна Орендарем.
    2.7. Орендоване майно повинно бути повернене Орендодавцеві протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту закінчення чинності чи строку дії цього Договору. Несвоєчасне повернення майна з вини Орендаря не звільняє останнього від фінансових зобов’язань в повному обсязі. Крім цього, Орендар в безспірному порядку сплачує Орендодавцю штраф в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день затримки від вартості всіх нарахованих за цей час (час затримки повернення майна) орендних і комунальних платежів.
    2.8. Обов’язок по складанню акту приймання-передачі покладається на сторону, яка передає майно іншій стороні Договору.

 3. Орендна плата та розрахунки
    3.1. Місячна орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку і порядку використання орендної плати за користування майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженої рішенням обласної ради від 13.05.2011 № 4/46, або за результатами конкурсу на право оренди Майна і становить на дату укладання договору, ____________________ (_____________________________) грн. _____ коп.
Розмір орендної плати за перший місяць оренди розраховується як місячна орендна плата за базовий місяць оренди (що передує даті укладання договору оренди) помноженому на індекс інфляції за перший місяць оренди. Місячна орендна плата підлягає в подальшому індексації в залежності від рівня індексу інфляції у відповідності з чинним законодавством України.
Зазначена величина місячної орендної плати не включає податок на додану вартість (ПДВ).
    Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.
3.2. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.
3.3. У разі, коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності на основі добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата у відповідності до Методики.
3.4. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін у разі зміни Методики її розрахунку, істотної зміни стану об’єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
    3.5. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному розмірі, підлягає індексації і стягується безспірно на користь Орендодавця за весь період заборгованості з урахуванням пені за кожен день затримки у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України (НБУ), що діяла у період, за який сплачується пеня.
3.6. Орендар сплачує орендну плату, визначену в пункті 3.1 (з врахуванням офіційного рівня інфляції) щомісячно до 10 числа шляхом перерахування 50 відсотків належної до сплати орендної плати (без ПДВ) на розрахунковий рахунок Орендодавця, а інші 50 відсотків – на казначейський рахунок «загального фонду обласного бюджету» з відповідним кодом і призначенням платежу. Сума податку на додану вартість з повної орендної плати перераховується на  розрахунковий рахунок Орендодавця.
Фактичні суми платежів, номера рахунків, кодів і призначення платежу вказуються в рахунках Орендодавця.
3.7. Орендар в 3-х денний термін з моменту оплати надає Орендодавцю завірену копію платіжного доручення на перерахування коштів до обласного бюджету. Неподання чи несвоєчасне подання зазначених документів Орендодавцю розцінюється як неоплата Орендарем орендної плати до обласного бюджету.
    3.8. Несплата орендної плати в повному обсязі протягом двох місяців з дня закінчення строку платежу є підставою для дострокового розірвання договору оренди.
    3.9. Крім орендної плати Орендар сплачує в строки, передбачені пунктом 3.6, витрати Орендодавця на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг Орендарю в розмірах і на умовах, визначених «Угодою на відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг Орендарю».
3.10. Видатки на утримання орендованого майна включають в тому числі амортизаційні нарахування на орендоване майно в установленому розмірі від вартості цього майна. Амортизаційні відрахування на орендоване майно використовуються Орендодавцем на капітальний ремонт та відновлення майна.
3.11. В разі закінчення строку дії цього Договору орендна плата, комунальні платежі та видатки на утримання орендованого майна сплачуються Орендарем по день фактичної здачі майна Орендодавцеві по акту приймання-передачі.
3.12. Орендар має право на авансову оплату орендної плати, видатків на утримання та комунальних платежів.

4. Права та обов’язки Орендодавця
    4.1. Орендодавець має право:
    а) контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання Орендарем майна відповідно до умов цього Договору;
    б) виступати ініціатором щодо внесення змін чи доповнень до цього Договору, або його розірвання у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Договором;
    в) інші права, що випливають з цього Договору та встановлені чинним законодавством.
    4.2. Орендодавець зобов’язується:
    а) передати Орендарю майно згідно з цим Договором по акту приймання-передачі, який підписується одночасно з цим Договором;
    б) інформувати Орендаря щодо рішень Власника, які стосуються майна, що є об’єктом Договору;
    в) у випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору переукласти цей Договір на таких самих умовах з одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.
    4.3. Амортизаційні відрахування на орендоване майно нараховуються та залишаються в розпорядженні Орендодавця і використовуються ним на відновлення об’єкту оренди.

5. Права та обов’язки Орендаря
    5.1. Орендар має право:
    а) за власні кошти за письмовим дозволом Орендодавця та за погодженням з обласною радою вносити зміни до складу орендованого майна, проводити його реконструкцію, технічне переозброєння, що зумовлює підвищення його вартості (проводити поліпшення орендованого майна), за умови виготовлення відповідної проектно-кошторисної документації та узгодження її з Орендодавцем, обласною радою та управлінням містобудування та архітектури.
Орендар вправі без згоди Орендодавця залишити за собою проведені ним поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від майна без заподіяння йому (майну) шкоди.
    Якщо Орендар за рахунок власних коштів здійснив за згодою Орендодавця та за погодженням з обласною радою поліпшення орендованого майна, які неможливо відокремити від самого майна без заподіяння йому шкоди, Орендодавець зобов’язаний компенсувати Орендарю його затрати в межах суми приросту вартості орендованого майна в результаті проведених поліпшень з врахуванням зносу з моменту їх проведення у випадку дострокового розірвання Договору оренди за ініціативою Орендодавця, крім випадків, зазначених в пунктах 7.8 цього Договору.
    Вартість поліпшень орендованого майна, здійснених без письмової згоди Орендодавця та обласної ради, компенсації не підлягає.
    б) без письмового дозволу Орендодавця проводити поліпшення орендованого майна для своїх потреб, якщо ці поліпшення можна відокремити без нанесення шкоди об’єкту оренди. У такому випадку зазначені у цьому пункті поліпшення є власністю Орендаря;
    в) використовувати орендоване майно відповідно до його призначення та умов цього Договору (згідно пункту 1.2 Договору);
    г) за рівних умов поряд з іншими потенційними Орендарями на переважне право на продовження дії (переукладання) цього Договору на новий термін у разі відсутності заборгованості з орендної плати та інших платежів і належного виконання інших обов’язків, взятих на себе цим Договором;
    д) інші права, що випливають з цього Договору, або передбачені чинним законодавством.
    5.2. Орендар зобов’язується:
    а) використовувати орендоване майно за цільовим призначенням у відповідності до п. 1.2 цього Договору, утримувати орендоване майно в порядку, підтримувати його в належному санітарному стані;
    б) своєчасно вносити орендну плату та інші платежі відповідно до розділу 3 цього Договору;
    в) забезпечити пожежну безпеку орендованого майна;
    г) своєчасно здійснювати за власний рахунок профілактичне обслуговування та ремонт майна, що орендується;
    д) протягом місяця з моменту підписання цього Договору застрахувати орендоване майно на користь Орендодавця від ризиків випадкової загибелі чи пошкодження, на суму не меншу, ніж вона визначена в пункті 1.1 даного Договору в порядку, визначеному чинним законодавством на термін дії цього Договору.
    5.3. Орендар має право передавати орендоване майно в суборенду виключно за письмовим погодженням з обласною радою. Порушення даних вимог є підставою для дострокового припинення договору оренди майна в порядку, встановленому чинним законодавством.
    5.4. Орендар зобов’язується у випадку закінчення, розірвання або дострокового припинення цього Договору здати Орендодавцю орендоване майно по акту приймання-передачі у справному стані з врахуванням його нормального зносу. При невиправданому погіршенні майна з вини Орендаря, останній зобов’язаний відшкодувати нанесені збитки.
    5.5. У разі, якщо Договір укладено за результатами конкурсу до нього включаються також зобов’язання переможця, взяті останнім добровільно на себе відповідно до умов конкурсу, як невід’ємна частина цього Договору.

6. Відповідальність сторін
    6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та умов цього Договору.
    6.2. За несвоєчасну передачу, повернення або навмисне ухилення від прийняття об’єкту оренди винна сторона сплачує іншій стороні штраф у розмірі трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян за кожен день затримки передачі.
    6.3. За невиконання підпункту «г» пункту 5.2 цього Договору Орендар сплачує Орендодавцю штраф у розмірі 0,5 відсотка вартості майна, взятого в оренду.
    6.4. Усі спірні питання вирішуються сторонами шляхом переговорів, а при недосягненні згоди – в судовому порядку за місцем знаходження орендованого майна.

7. Термін дії Договору та умови його припинення
    7.1. Строк дії Договору оренди складає з «___» _________ 201__ року по «___» _________ 201__ року включно. Договір набирає чинності з моменту підписання сторонами за умови його письмового погодження з головою або заступником голови обласної ради.
7.2. Умови цього Договору зберігають чинність протягом всього строку дії цього Договору, в тому числі у випадках, коли після його укладення законодавством встановлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов’язань Орендаря щодо орендної плати - до виконання зобов’язань.
           7.3. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну цього Договору протягом одного місяця після закінчення  терміну дії Договору він вважається продовженим на той самий  термін  і  на  тих  самих  умовах,  які  були   передбачені Договором.
    Після закінчення терміну дії Договору оренди Орендар, який належним чином виконував свої обов’язки, має переважне право, за інших рівних умов, на продовження Договору оренди.
Зазначені дії оформляються додатковою угодою до Договору, яка є невід’ємною частиною Договору при обов’язковій наявності дозволу органу, уповноваженого управляти об’єктом оренди.
7.4. Реорганізація Орендодавця або перехід права власності на орендоване Майно третім особам не є підставою для зміни або припинення чинності цього Договору і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.
    7.5. Термін дії Договору може бути скорочений лише за згодою сторін.
    7.6. Договір може бути розірваний однією із сторін при умові письмового попередження іншої сторони за 30 календарних днів та письмовою згодою останньої.
7.7. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:
- закінчення строку, на який його було укладено;
- приватизації орендованого майна Орендарем;
- загибелі об’єкта оренди;
- достроково за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду;
- банкрутства Орендаря;
- ліквідація юридичної особи, яка була Орендарем або Орендодавцем;
- у разі смерті Орендаря (якщо Орендарем є фізична особа).
    7.8. Договір може бути розірваний з ініціативи Орендодавця в судовому порядку у разі:
    - несплати Орендарем орендної плати та інших, передбачених цим Договором, платежів протягом двох місяців;
    - навмисного або необережного погіршення стану орендованого майна;
    - використання орендованого майна для цілей, не передбачених у пункті 1.3 цього Договору;
    - передачі всіх чи частини орендованих приміщень (майна) в суборенду третім юридичним чи фізичним особам без письмового дозволу на це обласної ради;
    - в разі невиконання Орендарем взятих на себе обов’язків, передбачених пунктом 5.2 цього Договору.
    7.9. У разі припинення дії Договору з ініціативи Орендаря, він зобов’язаний повернути об’єкт оренди без компенсації йому витрат на поліпшення орендованого майна. Повернення об’єкту проводиться по акту приймання-передачі.
7.10. У разі закінчення або розірвання Договору поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого Майна не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а невід’ємні поліпшення - власністю Орендодавця.
7.11. У разі припинення або розірвання цього Договору Майно протягом трьох робочих днів повертається Орендарем Орендодавцю. Якщо Орендар затримав повернення Майна, він несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.
Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання Сторонами акта приймання-передавання. Обов’язок щодо складання акта приймання-передавання про повернення Майна покладається на Орендаря.

8. Додаткові умови
    8.1. Сторони не відповідають за невиконання цього Договору при форс-мажорних обставинах, стихійних лихах, військових діях, а також при виданні нормативних актів, що не дають змоги частково або повністю виконати його умови.
    8.2. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться за погодженням сторін, при письмовому попередженні ініціатором внесення змін іншої сторони, шляхом підписання додаткових угод. Зміни та доповнення, що пропонується внести, розглядаються протягом 10 днів з дати їх подання до розгляду іншою стороною.
    8.3. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку.
    8.4. Реорганізація як Орендодавця, так і Орендаря не є підставою для зміни умов чи припинення дії цього Договору.
    8.5. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.
    8.6. Даний Договір складено у 4-х примірниках, які мають однакову юридичну силу і надаються по одному для Орендодавця і Орендаря та два примірники обласній раді.

9. Юридичні адреси сторін, платіжні реквізити

Орендодавець:          __________________________________________________________________________________________________________________________________________    _____________________________________________________________________

Орендар:                      _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Додатки

 Додатки до цього договору є його невід’ємною і складовою частиною. До цього Договору додаються:
-    акт прийому-передачі об’єкта оренди;
-    Угода на відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг Орендарю;
-    розрахунок орендної плати;
-    звіт про оцінку майна, що передається в оренду;
-    витяг з Державного реєстру правочинів про державну реєстрацію Договору ( у разі оренди нерухомого майна на строк не менший ніж на три роки);
-    план розміщення майна (експлікація площ для об’єктів оренди нерухомого майна, які є частиною будівлі (споруди), цілісного майнового комплексу).

Орендодавець:                               Орендар:

_________________                                                     _________________
_________________                                                     _________________
_________________                                                     _________________
М. П.                                М. П.  
                                                                                       Додаток
     до договору оренди № ______
від «___» __________ 201__ р.

Угода
на відшкодування витрат
балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна
та надання комунальних послуг Орендарю
    
місто                                  «___» _____________ 201__ р.

__________________________________________________________________,
(повна назва балансоутримувача)
що розташований (е) ___________________________________________________________,
(адреса балансоутримувача)
який (е) є юридичною особою, резидентом України, ідентифікаційний код ЄДРПОУ _______________, в особі  ______________________________________________________________,
_________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої особи)
що діє на підставі Статуту (Положення), затвердженого _________________________________________________________________________________________________________________________________
(назва документа, номер і дата)

(в подальшому – Балансоутримувач) з однієї сторони та _________________________________________________________________________________________________________________________________
(повна назва Орендаря)
який (е) є юридичною (фізичною) особою, резидентом України, ідентифікаційний код ЄДРПОУ _______________, в особі __________________________________________________________________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої особи)
що діє на підставі Статуту (Положення), затвердженого _________________________________________________________________________________________________________________________________
(назва документа, номер і дата)
(в подальшому - Орендар) з другої сторони уклали дану Угоду про наступне:

1. Предмет Угоди
    1.1. Балансоутримувач забезпечує обслуговування, експлуатацію та ремонт будівлі, що знаходиться за адресою : ____________________________
(надалі - Будівля), загальною площею ___________ кв. м, а також утримання прибудинкової території, а Орендар бере участь у витратах  Балансоутримувача на виконання вказаних робіт пропорційно до займаної ним  площі в цій Будівлі, якщо інше не випливає з характеру послуг, наданих Балансоутримувачем за цією Угодою.
Крім пропорційно займаної площі, Угода може передбачати й інші критерії розподілу і оплати спожитих послуг, один з яких обирається за взаємною згодою сторін, а саме: пропорційно кількості користувачів; за кількістю джерел електрообладнання, по лічильнику. У разі відсутності лічильників з обліку спожитих послуг окремим споживачем або з інших поважних причин застосовується критерій - пропорційно до займаної площі.
У випадку наявності власних окремих лічильників чи сублічильників Орендар оплачує фактичне споживання комунальних послуг. Крім цього Орендар компенсовує Балансоутримувачу дольове споживання комунальних послуг на загальні потреби будівлі (в розмірі 20 відсотків до власного споживання в орендованих приміщеннях).

1.    Обов’язки Сторін
2.1. Балансоутримувач зобов’язується забезпечити:
2.1.1. Виконання всього комплексу робіт, пов’язаних з обслуговуванням та утриманням Будівлі і прибудинкової території, та створення необхідних виробничих умов для здійснення господарської діяльності, у тому числі Орендарю і його співробітникам згідно з вимогами чинного законодавства про користування будівлями.
Перелік таких робіт та послуг, порядок та умови їх оплати встановлюються цією Угодою.
Розмір плати за обслуговування і ремонт Будівлі, прибудинкової території, утримання допоміжних приміщень Будівлі залежить від складу робіт і послуг, які надаються Балансоутримувачу житлово-експлуатаційними, ремонтно-будівельними організаціями та іншими суб’єктами господарювання, і визначається розрахунком щомісячних платежів (кошторисом витрат) за обслуговування та ремонт Будівлі, комунальні та інші послуги Балансоутримувача.
2.1.2. Надання Орендарю комунальних послуг за діючими розцінками і тарифами.
2.1.3. Інформування Орендаря про зміни витрат на утримання Будівлі і тарифів на послуги.
2.2. Орендар зобов’язується:
2.2.1. Дотримуватись вимог установлених правил користування Будівлею та Приміщенням за цією Угодою.
2.2.2. Своєчасно інформувати Орендодавця або організацію, яка обслуговує Будівлю, про виявлені неполадки елементів Будівлі, приміщення.
2.2.3. Не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним місяцем, вносити плату на рахунок Балансоутримувача Будівлі, або організації, що обслуговує Будівлю, за санітарне обслуговування прибудинкової території та допоміжних приміщень Будівлі, технічне обслуговування Будівлі відповідно до загальної площі Приміщення, на ремонт відповідно до відновної вартості Приміщення, а також за комунальні послуги.
При несвоєчасному внесенні плати, сплачувати пеню із розрахунку подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми наданих послуг за кожен день прострочки.
2.2.4. Не перешкоджати в денний час, а при аваріях і в нічний час, входженню в Приміщення представникам Балансоутримувача або працівникам організацій, що обслуговують Будівлю, для проведення огляду конструкцій та технічного обладнання Приміщення і усунення неполадок.
2.2.5. Відшкодувати в установленому порядку усі збитки від пошкодження елементів Будівлі, які сталися з вини Орендаря або осіб, які з ним працюють.

3. Права Сторін
3.1. Балансоутримувач має право:
3.1.1. Стягнути в установленому порядку суми усіх збитків від пошкодження елементів Будівлі, які сталися з вини Орендаря або осіб, які з ним працюють.
3.1.2. Стягнути в установленому порядку прострочену заборгованість по платежах, що наведені в пункті 2.2.3 Угоди.
3.2. Орендар має право:
3.2.1. Вимагати при потребі від Балансоутримувача позапланового огляду з метою виявлення стану конструкцій і технічного обладнання Приміщення та Будівлі в цілому.
3.2.2. У випадку перерв у наданні комунальних послуг понад нормативні строки зменшувати плату за комунальні послуги згідно з порядком, встановленим чинним законодавством.
3.2.3. У разі перебоїв у наданні комунальних послуг (подача води, тепла, електроенергії) строком більш як на одну добу, що підтверджуються відповідними документами (актом, записом в журналі заяв і т. п.), вимагати перерахунку вартості такої комунальної послуги.
3.2.4. Вимагати від Орендодавця відшкодування збитків, понесених внаслідок неналежного виконання договірних обов’язків за цією Угодою, в судовому порядку.
3.2.5. Інші умови: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

4. Відповідальність і вирішення спорів
4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
4.2. Спори, які виникають за цим Договором або в зв’язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються у судовому порядку.

5. Строк чинності, умови зміни та припинення Угоди
5.1. Ця Угода укладена строком на термін дії Договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Волинської області №_____ від «____»____________________ 201___ року.
5.2. Зміни або доповнення до цієї Угоди вносяться за взаємною згодою сторін. Зміни та доповнення, що пропонується внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх надання на розгляд іншою стороною.
5.3. За ініціативою однієї із сторін ця Угода може бути розірвана на підставі рішення господарського суду у випадках, передбачених чинним законодавством.
5.4. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну цієї Угоди після закінчення строку її чинності протягом одного місяця, вона може бути продовжена на той самий термін і на тих самих умовах, якщо буде продовжено чинність  Договору оренди.
5.5. Реорганізація Балансоутримувача чи Орендаря, або перехід права власності на Приміщення чи Будівлю до інших осіб, не визнається підставою для зміни або припинення чинності цієї Угоди і вона зберігає свою чинність для нового власника Приміщення та Будівлі (їх правонаступників), якщо інше не передбачається цією Угодою або чинним законодавством.
5.6. Чинність цієї Угоди припиняється внаслідок:
- закінчення строку, на який її було укладено;
- загибелі орендованого майна;
- достроково за взаємною згодою сторін або на підставі рішення господарського суду;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
5.7. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цією Угодою, регулюються чинним законодавством України.
5.8. Ця Угода укладена в 4-х (чотирьох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін та два примірника для Волинської обласної ради.

6. Платіжні та поштові реквізити Сторін
Балансоутримувач __________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Орендар __________________________________________________________________
__________________________________________________________________

7. Додатки до цієї Угоди є її невід’ємною і складовою частиною.
До цієї Угоди додаються:
1.    Місячний кошторис видатків на утримання орендованих приміщень

 Балансоутримувач                    Орендар
 _______________                             _______________
 _______________                                   _______________
 М. П.                                                 М. П.

 

    ПОГОДЖЕНО
                 Голова обласної ради
                            ___________________
Типовий договір оренди
індивідуально визначеного нерухомого майна,
що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Волинської області

    місто                                  «___» _____________ 201__ р.

_________________________________________________________________,
(повна назва Орендодавця)
що розташований (е) ___________________________________________________________,
(адреса Орендодавця)
який (е) є юридичною особою, резидентом України, ідентифікаційний код ЄДРПОУ_______________, в особі ___________________________________,
__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої особи)
що діє на підставі Статуту (Положення), затвердженого ________________________________________________________________________________________________________________________________
(назва документа, номер і дата)

(в подальшому – Орендодавець) з однієї сторони та _____________________________ _____________________________________
(повна назва Орендаря)
який (е) є юридичною (фізичною) особою, резидентом України, ідентифікаційний код ЄДРПОУ _______________, в особі __________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої особи)
що діє на підставі Статуту (Положення), затвердженого____________________________________________________________________________________________________________________
(назва документа, номер і дата)
(в подальшому - Орендар) з другої сторони уклали цей договір про наступне:

1. Предмет Договору
    1.1. Цей Договір регулює цивільно-правові відносини Орендодавця і Орендаря, пов’язані з передачею в оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Волинської області.
1.2. Орендодавець передає, а Орендар приймає в тимчасове платне володіння і користування нежитлові приміщення (надалі – майно) в будівлі Орендодавця, що розміщена за адресою: _________________________________________, корисною площею _____________ кв. м на ____-му поверсі корпусу, що знаходиться на балансі Орендодавця. Вартість переданого майна визначена в процентному відношенні переданої в оренду площі від балансової (незалежної оцінки) вартості корпусу і становить на дату укладання договору  ________________________ (__________________________________________________________) грн. _____ копійок.
    1.3. Майно здається в оренду з метою використання під ____________________________________________________________________________________________________
(згідно функціонального призначення використання Орендарем нерухомого майна по “Методиці розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області”, затвердженої рішенням Волинської обласної ради від ___________  № _______, /в подальшому – Методики/) .
    1.4. Передача майна в оренду здійснюється за актом приймання-передачі, в якому зазначається перелік та стан майна, що орендується та інші відомості за узгодженням сторін (додаток №1).
1.5. Умовою передачі майна в оренду є укладання сторонами «Угоди на відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг Орендарю» (додаток № 2), яка є невід’ємною частиною даного Договору. Договір, укладений без зазначеної Угоди є нікчемним.
1.6. Стан Майна на момент укладення договору __________________________________________________________________________________________________________________________________________
(потребує/не потребує поточного або капітального чи поточного і капітального ремонту)

і визначається в акті приймання-передавання за узгодженим висновком Орендодавця і Орендаря.

2. Умови передачі та повернення орендованого майна
    2.1. Орендар вступає у строкове платне користування майном у строк, вказаний в Договорі, але не раніше дати підписання сторонами цього Договору та акту приймання-передачі майна.
    2.2. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно. Власником майна залишається обласна рада, а Орендар користується ним протягом строку оренди.
2.3. Передача Майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною у звіті про незалежну оцінку, або за балансовою вартістю.
    2.4. Майно, що орендується, повинно бути передане Орендодавцем та прийняте Орендарем протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту набрання чинності цього Договору.
2.5. Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання сторонами зворотного акту приймання-передачі.
    2.6. Реорганізація сторін, або перехід права власності на орендоване майно третім особам не визнаються підставами для зміни умов чи припинення дії цього Договору, і він зберігає чинність для нового власника орендованого майна (його правонаступників), за винятком випадку приватизації орендованого майна Орендарем.
    2.7. Орендоване майно повинно бути повернене Орендодавцеві протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту закінчення чинності чи строку дії цього Договору. Несвоєчасне повернення майна з вини Орендаря не звільняє останнього від фінансових зобов’язань в повному обсязі. Крім цього, Орендар в безспірному порядку сплачує Орендодавцю штраф в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день затримки від вартості всіх нарахованих за цей час (час затримки повернення майна) орендних і комунальних платежів.
    2.8. Обов’язок по складанню акту приймання-передачі покладається на сторону, яка передає майно іншій стороні Договору.

 3. Орендна плата та розрахунки
    3.1. Місячна орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку і порядку використання орендної плати за користування майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженої рішенням обласної ради від 13.05.2011 № 4/46, або за результатами конкурсу на право оренди Майна і становить на дату укладання договору, ____________________ (_____________________________) грн. _____ коп.
Розмір орендної плати за перший місяць оренди розраховується як місячна орендна плата за базовий місяць оренди (що передує даті укладання договору оренди) помноженому на індекс інфляції за перший місяць оренди. Місячна орендна плата підлягає в подальшому індексації в залежності від рівня індексу інфляції у відповідності з чинним законодавством України.
Зазначена величина місячної орендної плати не включає податок на додану вартість (ПДВ).
    Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.
3.2. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.
3.3. У разі, коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності на основі добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата у відповідності до Методики.
3.4. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін у разі зміни Методики її розрахунку, істотної зміни стану об’єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
    3.5. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному розмірі, підлягає індексації і стягується безспірно на користь Орендодавця за весь період заборгованості з урахуванням пені за кожен день затримки у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України (НБУ), що діяла у період, за який сплачується пеня.
3.6. Орендар сплачує орендну плату, визначену в пункті 3.1 (з врахуванням офіційного рівня інфляції) щомісячно до 10 числа шляхом перерахування 50 відсотків належної до сплати орендної плати (без ПДВ) на розрахунковий рахунок Орендодавця, а інші 50 відсотків – на казначейський рахунок «загального фонду обласного бюджету» з відповідним кодом і призначенням платежу. Сума податку на додану вартість з повної орендної плати перераховується на  розрахунковий рахунок Орендодавця.
Фактичні суми платежів, номера рахунків, кодів і призначення платежу вказуються в рахунках Орендодавця.
3.7. Орендар в 3-х денний термін з моменту оплати надає Орендодавцю завірену копію платіжного доручення на перерахування коштів до обласного бюджету. Неподання чи несвоєчасне подання зазначених документів Орендодавцю розцінюється як неоплата Орендарем орендної плати до обласного бюджету.
    3.8. Несплата орендної плати в повному обсязі протягом двох місяців з дня закінчення строку платежу є підставою для дострокового розірвання договору оренди.
    3.9. Крім орендної плати Орендар сплачує в строки, передбачені пунктом 3.6, витрати Орендодавця на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг Орендарю в розмірах і на умовах, визначених «Угодою на відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг Орендарю».
3.10. Видатки на утримання орендованого майна включають в тому числі амортизаційні нарахування на орендоване майно в установленому розмірі від вартості цього майна. Амортизаційні відрахування на орендоване майно використовуються Орендодавцем на капітальний ремонт та відновлення майна.
3.11. В разі закінчення строку дії цього Договору орендна плата, комунальні платежі та видатки на утримання орендованого майна сплачуються Орендарем по день фактичної здачі майна Орендодавцеві по акту приймання-передачі.
3.12. Орендар має право на авансову оплату орендної плати, видатків на утримання та комунальних платежів.

4. Права та обов’язки Орендодавця
    4.1. Орендодавець має право:
    а) контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання Орендарем майна відповідно до умов цього Договору;
    б) виступати ініціатором щодо внесення змін чи доповнень до цього Договору, або його розірвання у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Договором;
    в) інші права, що випливають з цього Договору та встановлені чинним законодавством.
    4.2. Орендодавець зобов’язується:
    а) передати Орендарю майно згідно з цим Договором по акту приймання-передачі, який підписується одночасно з цим Договором;
    б) інформувати Орендаря щодо рішень Власника, які стосуються майна, що є об’єктом Договору;
    в) у випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору переукласти цей Договір на таких самих умовах з одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.
    4.3. Амортизаційні відрахування на орендоване майно нараховуються та залишаються в розпорядженні Орендодавця і використовуються ним на відновлення об’єкту оренди.

5. Права та обов’язки Орендаря
    5.1. Орендар має право:
    а) за власні кошти за письмовим дозволом Орендодавця та за погодженням з обласною радою вносити зміни до складу орендованого майна, проводити його реконструкцію, технічне переозброєння, що зумовлює підвищення його вартості (проводити поліпшення орендованого майна), за умови виготовлення відповідної проектно-кошторисної документації та узгодження її з Орендодавцем, обласною радою та управлінням містобудування та архітектури.
Орендар вправі без згоди Орендодавця залишити за собою проведені ним поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від майна без заподіяння йому (майну) шкоди.
    Якщо Орендар за рахунок власних коштів здійснив за згодою Орендодавця та за погодженням з обласною радою поліпшення орендованого майна, які неможливо відокремити від самого майна без заподіяння йому шкоди, Орендодавець зобов’язаний компенсувати Орендарю його затрати в межах суми приросту вартості орендованого майна в результаті проведених поліпшень з врахуванням зносу з моменту їх проведення у випадку дострокового розірвання Договору оренди за ініціативою Орендодавця, крім випадків, зазначених в пунктах 7.8 цього Договору.
    Вартість поліпшень орендованого майна, здійснених без письмової згоди Орендодавця та обласної ради, компенсації не підлягає.
    б) без письмового дозволу Орендодавця проводити поліпшення орендованого майна для своїх потреб, якщо ці поліпшення можна відокремити без нанесення шкоди об’єкту оренди. У такому випадку зазначені у цьому пункті поліпшення є власністю Орендаря;
    в) використовувати орендоване майно відповідно до його призначення та умов цього Договору (згідно пункту 1.2 Договору);
    г) за рівних умов поряд з іншими потенційними Орендарями на переважне право на продовження дії (переукладання) цього Договору на новий термін у разі відсутності заборгованості з орендної плати та інших платежів і належного виконання інших обов’язків, взятих на себе цим Договором;
    д) інші права, що випливають з цього Договору, або передбачені чинним законодавством.
    5.2. Орендар зобов’язується:
    а) використовувати орендоване майно за цільовим призначенням у відповідності до п. 1.2 цього Договору, утримувати орендоване майно в порядку, підтримувати його в належному санітарному стані;
    б) своєчасно вносити орендну плату та інші платежі відповідно до розділу 3 цього Договору;
    в) забезпечити пожежну безпеку орендованого майна;
    г) своєчасно здійснювати за власний рахунок профілактичне обслуговування та ремонт майна, що орендується;
    д) протягом місяця з моменту підписання цього Договору застрахувати орендоване майно на користь Орендодавця від ризиків випадкової загибелі чи пошкодження, на суму не меншу, ніж вона визначена в пункті 1.1 даного Договору в порядку, визначеному чинним законодавством на термін дії цього Договору.
    5.3. Орендар має право передавати орендоване майно в суборенду виключно за письмовим погодженням з обласною радою. Порушення даних вимог є підставою для дострокового припинення договору оренди майна в порядку, встановленому чинним законодавством.
    5.4. Орендар зобов’язується у випадку закінчення, розірвання або дострокового припинення цього Договору здати Орендодавцю орендоване майно по акту приймання-передачі у справному стані з врахуванням його нормального зносу. При невиправданому погіршенні майна з вини Орендаря, останній зобов’язаний відшкодувати нанесені збитки.
    5.5. У разі, якщо Договір укладено за результатами конкурсу до нього включаються також зобов’язання переможця, взяті останнім добровільно на себе відповідно до умов конкурсу, як невід’ємна частина цього Договору.

6. Відповідальність сторін
    6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та умов цього Договору.
    6.2. За несвоєчасну передачу, повернення або навмисне ухилення від прийняття об’єкту оренди винна сторона сплачує іншій стороні штраф у розмірі трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян за кожен день затримки передачі.
    6.3. За невиконання підпункту «г» пункту 5.2 цього Договору Орендар сплачує Орендодавцю штраф у розмірі 0,5 відсотка вартості майна, взятого в оренду.
    6.4. Усі спірні питання вирішуються сторонами шляхом переговорів, а при недосягненні згоди – в судовому порядку за місцем знаходження орендованого майна.

7. Термін дії Договору та умови його припинення
    7.1. Строк дії Договору оренди складає з «___» _________ 201__ року по «___» _________ 201__ року включно. Договір набирає чинності з моменту підписання сторонами за умови його письмового погодження з головою або заступником голови обласної ради.
7.2. Умови цього Договору зберігають чинність протягом всього строку дії цього Договору, в тому числі у випадках, коли після його укладення законодавством встановлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов’язань Орендаря щодо орендної плати - до виконання зобов’язань.
           7.3. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну цього Договору протягом одного місяця після закінчення  терміну дії Договору він вважається продовженим на той самий  термін  і  на  тих  самих  умовах,  які  були   передбачені Договором.
    Після закінчення терміну дії Договору оренди Орендар, який належним чином виконував свої обов’язки, має переважне право, за інших рівних умов, на продовження Договору оренди.
Зазначені дії оформляються додатковою угодою до Договору, яка є невід’ємною частиною Договору при обов’язковій наявності дозволу органу, уповноваженого управляти об’єктом оренди.
7.4. Реорганізація Орендодавця або перехід права власності на орендоване Майно третім особам не є підставою для зміни або припинення чинності цього Договору і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.
    7.5. Термін дії Договору може бути скорочений лише за згодою сторін.
    7.6. Договір може бути розірваний однією із сторін при умові письмового попередження іншої сторони за 30 календарних днів та письмовою згодою останньої.
7.7. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:
- закінчення строку, на який його було укладено;
- приватизації орендованого майна Орендарем;
- загибелі об’єкта оренди;
- достроково за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду;
- банкрутства Орендаря;
- ліквідація юридичної особи, яка була Орендарем або Орендодавцем;
- у разі смерті Орендаря (якщо Орендарем є фізична особа).
    7.8. Договір може бути розірваний з ініціативи Орендодавця в судовому порядку у разі:
    - несплати Орендарем орендної плати та інших, передбачених цим Договором, платежів протягом двох місяців;
    - навмисного або необережного погіршення стану орендованого майна;
    - використання орендованого майна для цілей, не передбачених у пункті 1.3 цього Договору;
    - передачі всіх чи частини орендованих приміщень (майна) в суборенду третім юридичним чи фізичним особам без письмового дозволу на це обласної ради;
    - в разі невиконання Орендарем взятих на себе обов’язків, передбачених пунктом 5.2 цього Договору.
    7.9. У разі припинення дії Договору з ініціативи Орендаря, він зобов’язаний повернути об’єкт оренди без компенсації йому витрат на поліпшення орендованого майна. Повернення об’єкту проводиться по акту приймання-передачі.
7.10. У разі закінчення або розірвання Договору поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого Майна не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а невід’ємні поліпшення - власністю Орендодавця.
7.11. У разі припинення або розірвання цього Договору Майно протягом трьох робочих днів повертається Орендарем Орендодавцю. Якщо Орендар затримав повернення Майна, він несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.
Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання Сторонами акта приймання-передавання. Обов’язок щодо складання акта приймання-передавання про повернення Майна покладається на Орендаря.

8. Додаткові умови
    8.1. Сторони не відповідають за невиконання цього Договору при форс-мажорних обставинах, стихійних лихах, військових діях, а також при виданні нормативних актів, що не дають змоги частково або повністю виконати його умови.
    8.2. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться за погодженням сторін, при письмовому попередженні ініціатором внесення змін іншої сторони, шляхом підписання додаткових угод. Зміни та доповнення, що пропонується внести, розглядаються протягом 10 днів з дати їх подання до розгляду іншою стороною.
    8.3. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку.
    8.4. Реорганізація як Орендодавця, так і Орендаря не є підставою для зміни умов чи припинення дії цього Договору.
    8.5. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.
    8.6. Даний Договір складено у 4-х примірниках, які мають однакову юридичну силу і надаються по одному для Орендодавця і Орендаря та два примірники обласній раді.

9. Юридичні адреси сторін, платіжні реквізити

Орендодавець:          __________________________________________________________________________________________________________________________________________    _____________________________________________________________________

Орендар:                      _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Додатки

 Додатки до цього договору є його невід’ємною і складовою частиною. До цього Договору додаються:
-    акт прийому-передачі об’єкта оренди;
-    Угода на відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг Орендарю;
-    розрахунок орендної плати;
-    звіт про оцінку майна, що передається в оренду;
-    витяг з Державного реєстру правочинів про державну реєстрацію Договору ( у разі оренди нерухомого майна на строк не менший ніж на три роки);
-    план розміщення майна (експлікація площ для об’єктів оренди нерухомого майна, які є частиною будівлі (споруди), цілісного майнового комплексу).

Орендодавець:                               Орендар:

_________________                                                     _________________
_________________                                                     _________________
_________________                                                     _________________
М. П.                                М. П.  
                                                                                       Додаток
     до договору оренди № ______
від «___» __________ 201__ р.

Угода
на відшкодування витрат
балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна
та надання комунальних послуг Орендарю
    
місто                                  «___» _____________ 201__ р.

__________________________________________________________________,
(повна назва балансоутримувача)
що розташований (е) ___________________________________________________________,
(адреса балансоутримувача)
який (е) є юридичною особою, резидентом України, ідентифікаційний код ЄДРПОУ _______________, в особі  ______________________________________________________________,
_________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої особи)
що діє на підставі Статуту (Положення), затвердженого _________________________________________________________________________________________________________________________________
(назва документа, номер і дата)

(в подальшому – Балансоутримувач) з однієї сторони та _________________________________________________________________________________________________________________________________
(повна назва Орендаря)
який (е) є юридичною (фізичною) особою, резидентом України, ідентифікаційний код ЄДРПОУ _______________, в особі __________________________________________________________________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої особи)
що діє на підставі Статуту (Положення), затвердженого _________________________________________________________________________________________________________________________________
(назва документа, номер і дата)
(в подальшому - Орендар) з другої сторони уклали дану Угоду про наступне:

1. Предмет Угоди
    1.1. Балансоутримувач забезпечує обслуговування, експлуатацію та ремонт будівлі, що знаходиться за адресою : ____________________________
(надалі - Будівля), загальною площею ___________ кв. м, а також утримання прибудинкової території, а Орендар бере участь у витратах  Балансоутримувача на виконання вказаних робіт пропорційно до займаної ним  площі в цій Будівлі, якщо інше не випливає з характеру послуг, наданих Балансоутримувачем за цією Угодою.
Крім пропорційно займаної площі, Угода може передбачати й інші критерії розподілу і оплати спожитих послуг, один з яких обирається за взаємною згодою сторін, а саме: пропорційно кількості користувачів; за кількістю джерел електрообладнання, по лічильнику. У разі відсутності лічильників з обліку спожитих послуг окремим споживачем або з інших поважних причин застосовується критерій - пропорційно до займаної площі.
У випадку наявності власних окремих лічильників чи сублічильників Орендар оплачує фактичне споживання комунальних послуг. Крім цього Орендар компенсовує Балансоутримувачу дольове споживання комунальних послуг на загальні потреби будівлі (в розмірі 20 відсотків до власного споживання в орендованих приміщеннях).

1.    Обов’язки Сторін
2.1. Балансоутримувач зобов’язується забезпечити:
2.1.1. Виконання всього комплексу робіт, пов’язаних з обслуговуванням та утриманням Будівлі і прибудинкової території, та створення необхідних виробничих умов для здійснення господарської діяльності, у тому числі Орендарю і його співробітникам згідно з вимогами чинного законодавства про користування будівлями.
Перелік таких робіт та послуг, порядок та умови їх оплати встановлюються цією Угодою.
Розмір плати за обслуговування і ремонт Будівлі, прибудинкової території, утримання допоміжних приміщень Будівлі залежить від складу робіт і послуг, які надаються Балансоутримувачу житлово-експлуатаційними, ремонтно-будівельними організаціями та іншими суб’єктами господарювання, і визначається розрахунком щомісячних платежів (кошторисом витрат) за обслуговування та ремонт Будівлі, комунальні та інші послуги Балансоутримувача.
2.1.2. Надання Орендарю комунальних послуг за діючими розцінками і тарифами.
2.1.3. Інформування Орендаря про зміни витрат на утримання Будівлі і тарифів на послуги.
2.2. Орендар зобов’язується:
2.2.1. Дотримуватись вимог установлених правил користування Будівлею та Приміщенням за цією Угодою.
2.2.2. Своєчасно інформувати Орендодавця або організацію, яка обслуговує Будівлю, про виявлені неполадки елементів Будівлі, приміщення.
2.2.3. Не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним місяцем, вносити плату на рахунок Балансоутримувача Будівлі, або організації, що обслуговує Будівлю, за санітарне обслуговування прибудинкової території та допоміжних приміщень Будівлі, технічне обслуговування Будівлі відповідно до загальної площі Приміщення, на ремонт відповідно до відновної вартості Приміщення, а також за комунальні послуги.
При несвоєчасному внесенні плати, сплачувати пеню із розрахунку подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми наданих послуг за кожен день прострочки.
2.2.4. Не перешкоджати в денний час, а при аваріях і в нічний час, входженню в Приміщення представникам Балансоутримувача або працівникам організацій, що обслуговують Будівлю, для проведення огляду конструкцій та технічного обладнання Приміщення і усунення неполадок.
2.2.5. Відшкодувати в установленому порядку усі збитки від пошкодження елементів Будівлі, які сталися з вини Орендаря або осіб, які з ним працюють.

3. Права Сторін
3.1. Балансоутримувач має право:
3.1.1. Стягнути в установленому порядку суми усіх збитків від пошкодження елементів Будівлі, які сталися з вини Орендаря або осіб, які з ним працюють.
3.1.2. Стягнути в установленому порядку прострочену заборгованість по платежах, що наведені в пункті 2.2.3 Угоди.
3.2. Орендар має право:
3.2.1. Вимагати при потребі від Балансоутримувача позапланового огляду з метою виявлення стану конструкцій і технічного обладнання Приміщення та Будівлі в цілому.
3.2.2. У випадку перерв у наданні комунальних послуг понад нормативні строки зменшувати плату за комунальні послуги згідно з порядком, встановленим чинним законодавством.
3.2.3. У разі перебоїв у наданні комунальних послуг (подача води, тепла, електроенергії) строком більш як на одну добу, що підтверджуються відповідними документами (актом, записом в журналі заяв і т. п.), вимагати перерахунку вартості такої комунальної послуги.
3.2.4. Вимагати від Орендодавця відшкодування збитків, понесених внаслідок неналежного виконання договірних обов’язків за цією Угодою, в судовому порядку.
3.2.5. Інші умови: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

4. Відповідальність і вирішення спорів
4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
4.2. Спори, які виникають за цим Договором або в зв’язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються у судовому порядку.

5. Строк чинності, умови зміни та припинення Угоди
5.1. Ця Угода укладена строком на термін дії Договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Волинської області №_____ від «____»____________________ 201___ року.
5.2. Зміни або доповнення до цієї Угоди вносяться за взаємною згодою сторін. Зміни та доповнення, що пропонується внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх надання на розгляд іншою стороною.
5.3. За ініціативою однієї із сторін ця Угода може бути розірвана на підставі рішення господарського суду у випадках, передбачених чинним законодавством.
5.4. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну цієї Угоди після закінчення строку її чинності протягом одного місяця, вона може бути продовжена на той самий термін і на тих самих умовах, якщо буде продовжено чинність  Договору оренди.
5.5. Реорганізація Балансоутримувача чи Орендаря, або перехід права власності на Приміщення чи Будівлю до інших осіб, не визнається підставою для зміни або припинення чинності цієї Угоди і вона зберігає свою чинність для нового власника Приміщення та Будівлі (їх правонаступників), якщо інше не передбачається цією Угодою або чинним законодавством.
5.6. Чинність цієї Угоди припиняється внаслідок:
- закінчення строку, на який її було укладено;
- загибелі орендованого майна;
- достроково за взаємною згодою сторін або на підставі рішення господарського суду;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
5.7. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цією Угодою, регулюються чинним законодавством України.
5.8. Ця Угода укладена в 4-х (чотирьох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін та два примірника для Волинської обласної ради.

6. Платіжні та поштові реквізити Сторін
Балансоутримувач __________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Орендар __________________________________________________________________
__________________________________________________________________

7. Додатки до цієї Угоди є її невід’ємною і складовою частиною.
До цієї Угоди додаються:
1.    Місячний кошторис видатків на утримання орендованих приміщень

 Балансоутримувач                    Орендар
 _______________                             _______________
 _______________                                   _______________
 М. П.                                                 М. П.