ПОЛОЖЕННЯ про порядок відчуження майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                           рішенням обласної ради
                                                 від 13.05.2011 № 4/46 зі
                                                                                            змінами,        внесеними
                                                                                            рішенням обласної ради
від 04.05.2012 № 11/45, від 14.11.2012 № 13/60

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок відчуження майна, що перебуває у спільній
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

Це Положення розроблено відповідно до Цивільного, Господарського кодексів України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», «Про оцінку майна, майнових прав та оціночну діяльність в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891 «Про затвердження Методики оцінки майна» та нормативно-правових актів щодо відчуження майна і визначає порядок відчуження (продажу, обміну, передачі) майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
    Об’єктами передачі, обміну згідно цього Положення можуть бути:
    - цілісні майнові комплекси підприємств, установ, організацій, їх структурні підрозділи (далі – підприємства);
    - нерухоме майно (будівлі, споруди, окремі приміщення, у тому числі об’єкти незавершеного будівництва);
    - інше окреме індивідуально визначене майно підприємств (устаткування, прилади, обладнання, транспортні засоби, інші облікові одиниці);
- акції (частки, паї), що належать державі або суб’єктам права комунальної власності у майні господарських товариств;
    - житловий фонд та інші об’єкти соціальної інфраструктури (далі – об’єкти соціальної інфраструктури), які не увійшли до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), у тому числі незавершені будівництва.
    Чинність цього Положення щодо відчуження майна шляхом продажу поширюється на майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, яке віднесено до основних засобів (фондів) та перебуває на балансі підприємств спільної власності на правах повного господарського відання, оперативного управління, майна спільної власності, наданого в оренду; майна спільної власності, що перебуває на балансі суб’єктів підприємницької діяльності некомунальної форми власності.
    Дія цього Положення щодо відчуження майна шляхом продажу не поширюється на:
    а) цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурні підрозділи, об’єкти незавершеного будівництва, законсервовані об’єкти та інше майно, яке підлягає відчуженню шляхом приватизації відповідно до законодавчих актів України з питань приватизації;
    б) цілісні майнові комплекси підприємств, їхні структурні підрозділи та інше майно, які є предметом іпотеки, застави згідно з договорами іпотеки, застави і відчуження яких здійснюється з урахуванням вимог, які визначаються Законами України «Про іпотеку», «Про заставу»;
    в) майно спільної власності, порядок відчуження якого визначається окремими нормативно-правовими актами України (майно, на яке звернено стягнення за рішенням суду, господарського суду).
    Дозвіл на відчуження та приватизацію майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області надається рішенням обласної ради. З моменту прийняття рішення про приватизацію майна здійснюється його підготовка до приватизації:
- визначається ціна продажу об’єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу або початкова вартість продажу об’єкта на аукціоні, за конкурсом;
- готується та публікується інформація про об’єкт приватизації у відповідних ЗМІ;
- проводиться у разі необхідності реорганізація або ліквідація підприємства;
- замовляється у разі потреби проведення екологічного аудиту.
    Термін дії дозволу щодо відчуження майна чинний до моменту прийняття обласною радою іншого рішення.
    Відчуження майна здійснюється виключно на конкурсних засадах шляхом його продажу - на аукціонах, за конкурсом.
    Для підготовки питання продажу на розгляд сесії обласної ради подаються такі документи:
    1. Звернення підприємства з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності відчуження та використання коштів.
    2. Акт про оцінку вартості основних засобів, які підлягають відчуженню, згідно з даними бухгалтерського обліку – за встановленою формою (додаток 1).
    3. Акт про інвентаризацію основних засобів, які підлягають відчуженню (додаток 2).
    4. Відомість розрахунку вартості майна згідно з даними бухгалтерського обліку (додатки 3,4).
    При необхідності підприємство подає додатково інформацію та документи, необхідні для прийняття обґрунтованого рішення.
    Оцінка майна, яке підлягає відчуженню, проводиться відповідно до нормативно-правових актів та міжнародних стандартів оцінки майна, які діють на дату її проведення, суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом господарювання, який має сертифікат суб’єкта оціночної діяльності.
    Після проведення оцінки майна забороняється здійснювати дії щодо об’єкта відчуження, які можуть призвести до зміни його вартості.
Прийняття, погодження та затвердження оцінки майна здійснюється головою обласної ради на підставі результатів рецензування  звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та національними стандартами.
Висновок про вартість майна, складений для цілей приватизації майна шляхом викупу або продажу конкурентними способами (для договору купівлі-продажу, оголошення умов продажу, у тому числі повторного продажу), дійсний протягом шестимісячного строку від дати його затвердження.
Висновок про вартість пакета акцій відкритого акціонерного товариства, складений з метою приватизації конкурентними способами відповідно до законодавства, оголошення умов продажу майна, у тому числі повторного продажу, дійсний протягом дев’ятимісячного строку від дати його затвердження.
Дію акта оцінки майна, у тому числі пакетів акцій відкритих акціонерних товариств та висновку про вартість майна може бути продовжено обласною радою на строк, що не перевищує 1 року від дати затвердження.
    Порядок проведення аукціону здійснюється відповідно до  Закону України  «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію).
    Отримані внаслідок відчуження майна, об’єктів незавершеного будівництва, а також окремого індивідуально-визначеного майна, кошти (за вирахуванням балансової (залишкової) вартості такого майна, плати за послуги та сплати податків) зараховуються до обласного бюджету.
    Ініціатива щодо передачі об’єктів права державної та комунальної власності може виходити відповідно від органів, уповноважених управляти державним майном, інших самоврядних організацій, яким  передано в користування  державне майно, місцевих органів виконавчої влади, відповідних органів місцевого самоврядування.
    Для розгляду питань безоплатної передачі або обміну майна необхідно подати такі документи:
    1. Обґрунтовану заяву підприємства з клопотанням про обмін або передачу майна.
    2. Згоду організації, яка приймає це майно на свій баланс (якщо майно передається у власність територіальної громади – згоду ради (рішення сесії).
    3. Відомість розрахунку вартості майна згідно з даними бухгалтерського обліку (додатки 3, 4).
    У разі передачі об’єктів шляхом обміну додаються акти оцінки вартості об’єкта, затверджені органом, уповноваженим управляти майном і відповідним органом місцевого самоврядування.
    Безоплатна передача цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів, нерухомого майна (будівель, споруд, у тому числі об’єктів незавершеного будівництва, приміщень), окремо індивідуально визначеного майна з державної до комунальної власності та навпаки, від одних суб’єктів комунальної власності до інших здійснюється таким чином:
    - з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області – на підставі рішень Кабінету Міністрів України (щодо окремого індивідуально визначеного майна – органів, уповноважених управляти державним майном) за наявністю відповідного рішення обласної ради;
    - із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у державну власність – на підставі рішень обласної ради за наявності згоди Кабінету Міністрів України або органів, уповноважених управляти державним майном ( щодо окремого індивідуального визначеного майна);
    - із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у комунальну власність відповідних територіальних громад – на підставі рішень обласної ради;
    - в межах спільної територіальних громад сіл, селищ, міст області – на підставі рішення обласної ради.
    Передача проводиться разом з відповідною технічною документацією (інвентарна справа, акт прийняття в експлуатацію, плани зовнішніх мереж та інше), а також документи, що встановлюють право власності на нього, для об’єктів незавершеного будівництва – з проектно-кошторисною документацією.
    Разом з житловим фондом передаються вбудовані і прибудовані приміщення, зовнішні мережі електро-, тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення, а також будівлі, призначені для обслуговування цього фонду  (бойлерні, котельні, каналізаційні та водопровідні споруди, обладнання, тощо).
    Передача або обмін вважаються здійсненими після підписання акту приймання-передачі та затвердження головою обласної ради.
    Акт приймання-передачі складається в 3-х примірниках, один із яких надається обласній раді.
    Підприємства, яким надано дозвіл на відчуження основних засобів, згідно з цим Положенням, зобов’язані у місячний термін  з дня здійснення відчуження повідомити обласну раду.
    Відповідальність за дотримання порядку відчуження майна відповідно до цього Положення покладається на керівника підприємства.