ПОЛОЖЕННЯ про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                           рішенням обласної ради
                                           від 13.05.2011 № 4/46

 


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок управління об’єктами спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області1. Відповідно до пункту 10 розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» майно передане до комунальної власності області, а також набуте на інших законних підставах, є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області, управління яким здійснює обласна рада або уповноважений нею орган, визначені у пункті 4 цього Положення.
    2. Правомочності щодо розпорядження об’єктами спільної власності територіальних громад здійснюється обласною радою в порядку і межах, визначених чинним законодавством.
    3. Об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, управління якими здійснюється відповідно до цього Положення, є:
    - рухоме і нерухоме майно підприємств, організацій і установ, закріплене за ними на праві повного господарського відання або оперативного управління;
    - житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, науки, соціального обслуговування та інше майно і об’єкти, визначені відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», як об’єкти права комунальної власності, що задовольняють спільні  потреби територіальних громад області;
    - акції (паї, частки), що належать обласній раді у майні господарських товариств;
    - майно підприємств, установ і організацій, яке перебуває у процесі приватизації.
    4. Суб’єктами управління спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області є:
    - обласна рада та уповноважений нею відділ з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області виконавчого апарату обласної ради;
    - голова обласної ради (за дорученням ради);
    - постійна комісія обласної ради з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (за дорученням ради);
    - юридичні та фізичні особи, які здійснюють функції з управління акціями (паями, частками), що належать обласній раді у майні господарських товариств (далі - уповноважені особи).
    5. Здійснюючи управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області обласна рада, в порядку і межах, визначених чинним законодавством:
    - приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ і організацій, заснованих на спільній власності, затверджує статути (положення) підприємств, установ, організацій або надає право затвердження статутів, положень голові обласної ради, приймає рішення у зв’язку з порушенням статутів (положень);
    - призначає на посади та звільняє з посад керівників підприємств, установ, організацій, заснованих на спільній власності;
    - визначає органи, уповноважені здійснювати оперативне управління об’єктами спільної власності, встановлює межі їх повноважень та передає до сфери їх управління відповідні об’єкти спільної власності;
    - приймає рішення про передачу об’єктів спільної власності територіальних громад області у державну власність;
    - дає згоду на передачу об’єктів з державної у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області;
    - приймає рішення про передачу об’єктів із спільної власності у користування та в оренду юридичним та фізичним особам, продаж і купівлю, використання як застави;
    - вирішує питання відчуження майна, визначає в угодах та договорах умови використання та фінансування об’єктів спільної власності територіальних громад;
    - погоджує умови і приймає рішення про приватизацію майна об’єктів спільної власності територіальних громад;
    - здійснює інші, передбачені законодавством України, повноваження щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад.
    6. Голова обласної ради за дорученням ради:
    - затверджує статут (положення) підприємств, установ, організацій, що належать до спільної власності територіальних громад області;
    - погоджує передачу в оренду та умови договорів оренди окремого нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення) спільної власності;
    - укладає та розриває контракти з керівниками об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;
    - здійснює інші повноваження, передбачені рішеннями обласної ради.
    7. Постійна комісія обласної ради з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області:
    - здійснює контроль за управлінням майном, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області в межах, визначених обласною радою;
- вивчає та розглядає питання ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;
- вивчає та розглядає пропозиції та подає висновки обласній раді з питань порядку та умов передачі, продажу, надання в заставу, інших способів відчуження об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, списання основних засобів, а також придбання об’єктів в установленому законом порядку;
- вивчає та розглядає питання щодо створення, реорганізації та ліквідації підприємств, установ і організацій, заснованих на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;
- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України та рішеннями ради.
8. Тимчасова контрольна комісія обласної ради з питань приватизації:
- готує пропозиції щодо переліку та умов приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;
- перевіряє дотримання умов договорів купівлі-продажу приватизованих об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;
- здійснює систематичний контроль за додержанням законодавства України про приватизацію при здійсненні приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, за виконанням рішень обласної ради, якими затверджено Переліки об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, які пропонується приватизувати у відповідних роках, а також за додержанням у локальних нормативних актах законодавчих норм з питань приватизації;
- здійснює контроль за діяльністю філії «Волинський аукціонний центр» Державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів» при здійсненні приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;
- здійснює контроль за створенням умов для проведення приватизації;
- здійснює контроль за додержанням встановленого порядку приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
    9. Відділ з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області виконавчого апарату обласної ради:
    - веде облік наявного майна об’єктів спільної власності територіальних громад, майна, переданого в оренду, звільненого від орендної плати;
    - здійснює контроль за ефективністю використання майна зазначених об’єктів організаціями, установами та підприємствами, за своєчасністю та повнотою надходжень орендної плати по договорах, укладених безпосередньо обласною радою;
    - забезпечує порядок списання майна об’єктів спільної власності згідно з вимогами чинного законодавства;
    - здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, рішеннями ради та положенням про відділ;
    - проводить інвентаризацію майна об’єктів спільної власності, реєструє їх в бюро технічної інвентаризації;
    - готує пропозиції щодо подальшого використання майна, його відчуження чи списання;
    - здійснює контроль за дотриманням статутів (положень) підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад області, готує пропозиції на розгляд обласної ради і її органів щодо рішень у зв’язку з порушенням статутів (положень);
    - готує з участю галузевих управлінь та відділів обласної державної адміністрації подання на призначення та звільнення керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, здійснює контроль за дотриманням умов контрактів керівниками об’єктів спільної власності;
- розробляє проекти нормативно-правових актів, що стосуються управління майном, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області.
    10. Філія «Волинський аукціонний центр» Державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів», яка відповідно до законодавства України, уклала угоди з головою обласної ради про відчуження майна та угоди про виконання послуг під час приватизації об’єктів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області:
    - здійснює з моменту прийняття рішення про приватизацію майна об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області функції управління даним майном;
    - забезпечує організацію та проведення приватизації майна спільної власності, відповідно до прийнятих радою Програм приватизації;
    - передає в установленому порядку обласній раді акції, які відповідно до плану приватизації (плану розміщення акцій) залишаються у спільній власності;
    - здійснює інші, визначені законодавством України та рішеннями обласної ради повноваження.
    11. Уповноважені особи здійснюють функції з управління акціями (паями, частками), що належать обласній раді у майні господарських товариств, відповідно до договору-доручення, який укладається обласною радою з уповноваженою особою.
    Уповноважені особи зобов’язані погоджувати з органом, уповноваженим управляти об’єктами спільної власності, питання реорганізації та ліквідації господарського товариства, внесення змін і доповнень до статутних документів, зміни розміру його статутного фонду, укладення господарським товариством договорів про створення інших підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями, а також емісії цінних паперів товариства та інші питання, визначені договором-дорученням.
    Уповноважені особи затверджуються обласною радою. За здійснення уповноваженими особами функцій управління акціями (паями, частками), що належить обласній раді у майні господарських товариств, передбачається винагорода за рахунок дивідендів, нарахованих на комунальну частку у статутних фондах цих господарських товариств.
    Порядок та умови відбору уповноважених осіб, здійснення ними функцій управління акціями (паями, частками), що належать обласній раді у майні господарських товариств, включаючи санкції за невиконання уповноваженою особою умов договору–доручення, а також встановлення винагороди уповноваженим особам визначаються обласною радою.