Положення про порядок призначення та звільнення з посади керівників підприємств, установ, організацій об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

 

 

                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                     рішенням обласної ради

                                                                                     від 11.06.2004 № 11/20,

                                                                                     зі змінами від 13.05.2011  4/41,

                                                                                     від 15.05.2014 № 25/42, 

                                                                                     від 10.02.2016 № 2/42,

                                                                                     від 21.03.2017  № 12/7

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок призначення та звільнення з посади керівників підприємств, установ, організацій об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

 

1. Загальні положення.

1.1  Це Положення визначає основні вимоги до контрактів при прийнятті (найманні) на роботу або в інших випадках, передбачених чинним законодавством, обласною радою (далі - Органом управління майном)   керівників підприємств, які належать до спільної власності територіальних громад області.

1.2. Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України контракт є особливою формою трудового договору, в  якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору можуть встановлюватись за угодою  сторін.

1.3. Контракт укладається на термін від 1 до 5 років.

1.4.  Положення розроблено з урахуванням вимог Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", Кодексу законів про працю України Постанов Кабінету Міністрів України від 19.03.1993 № 203, від 02.08.1995   № 597 про застосування контрактної форми трудового договору інших нормативних актів з цього питання.

2. Призначення на посаду, порядок укладення контракту.

2.1. Призначення на посаду керівника підприємства, установи, організації (Далі – Керівника) об’єкта спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області здійснюються за рішенням сесії обласної ради. Пропозиції на сесію з цього питання вносить голова ради.

2.2. З керівниками підприємств, раніше призначеними обласною радою на посади, контракти можуть бути укладені або переукладені в установленому законом порядку.

2.3.  Пропозиції щодо кандидатури на посаду Керівника об'єкта спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст області подаються голові обласної ради відділом з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності  виконавчого апарату обласної ради та профільними постійними комісіями обласної ради.

Керівники закладів культури та закладів освіти, призначення яких здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про культуру» та «Про вищу освіту», призначаються за результатами конкурсу, якій організовують та проводять відповідні структурні підрозділи облдержадміністрації».

2.4. За дорученням голови ради відділ з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності виконавчого апарату обласної ради готує проект рішення сесії обласної ради з питання призначення Керівника, до якого додаються такі документи:

      - особистий листок з обліку кадрів, дві фотокартки розміром 6х4 см, автобіографія, копія диплому про освіту та заява кандидата на посаду Керівника;

     - попередній контракт (у разі наявності);

     - проект контракту з Керівником (у разі його укладення);

     - довідка про підприємство

 2.5. Проект  контракту  з  Керівником   не  повинен  містити необґрунтованих показників або положень, що суперечать чинному законодавству. Відповідальність за якість підготовки проекту контракту несе орган, який вносить подання.

2.6. Всі документи подаються державною мовою.

2.7.  При наявності зазначених в цьому Положенні документів,  кандидатура Керівника та ці документи подаються на розгляд  відповідної профільної постійної комісії обласної ради, яка готує свій висновок і рекомендації та подає їх голові обласної ради

2.8. У разі відмови кандидата від укладення контракту внесені документи повертаються відповідному Органу та кандидату.

2.9. На підставі поданих документів проводиться співбесіда у заступників голови обласної ради і представлена кандидатура на посаду Керівника розглядається на галузевій постійній комісії. Враховуючи рекомендації постійної комісії, сесія обласної ради приймає рішення про призначення Керівника. У випадках, передбачених законодавством, з ним укладається контракт за типовою формою (додається).

Один примірник контракту зберігається в обласній раді, другий - у Керівника. Обидва примірники контракту мають однакову юридичну силу.

2.10. Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами, якщо інше не передбачено умовами контракту, і може бути змінений тільки за угодою сторін в письмовій формі.

2.11. За два місяці до закінчення терміну дії контракту відділ з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад області та землями комунальної власності  виконавчого апарату обласної ради подає голові обласної ради  письмову пропозицію про укладення контракту з Керівником на новий термін або вносить пропозицію щодо нової кандидатури на посаду Керівника.

2.12. При відсутності згоди обласної ради чи Керівника на продовження контракту по закінченні строку його дії трудовий договір вважається припиненим.

2.13. У разі відмови обласної ради укласти контракт з Керівником трудовий договір з ним розривається на підставі пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України. У разі відмови Керівника укласти контракт трудовий договір з ним припиняється на підставі пункту 6 статті 36    Кодексу законів про працю України.

2.14. Відділ з питань управління об’єктами  спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності   виконавчого апарату обласної ради забезпечує здійснення контролю за виконанням Керівником положень укладеного контракту.

2.15. Керівник не менше одного разу протягом терміну своїх повноважень звітує на засіданні профільної постійної комісії обласної ради про виконання функціональних обов'язків, фінансово-господарську діяльність об'єкту, збереження та ефективність використання майна, а у разі необхідності – на сесії обласної ради.

3. Зміст контракту.

3.1. У контракті передбачаються строки його дії, вимоги до ефективного використання і збереження майна, права, обов'язки та відповідальність сторін, (у т.ч. матеріальні) умови матеріального забезпечення і організації праці керівника, розірвання контракту, соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання прийнятих сторонами на себе зобов’язань, з урахуванням галузевих особливостей та фінансового стану об’єкта.          

3.2. У контракті з керівником, крім  загальних вимог, передбаче­них у пункті 3.1. цього Положення, враховуються показники ефективнос­ті використання закріпленого за підприємством майна і прибутку згід­но з додатком.

Враховуючи особливості діяльності підприємства, установи, організації, у контракті з керівником можуть бути передбачені й інші умови (вимоги).

3.3. Умови оплати праці Керівника підприємства визначаються у контракті і встановлюються у прямій залежності від результа­тів господарської діяльності  підприємства, а для Керівників неприбуткових установ та організацій відповідно до вимог чинного законодавства.

У контракті можуть бути визначені умови підвищення або зниження обумовленого розміру оплати праці, встановлення надбавок, премій, ви­нагород за підсумками роботи.

Система матеріального заохочення керівника госпрозрахункового підприємства повинна сприяти досягненню довготермінових результатів виробничо-господарської діяльності підприємства, встановленню прямої залежності між розмірами оплати праці та показниками, що характеризують виконання зобов'язань за контрактом.

3.4. Тривалість відпустки керівника підприємства не може бути меншою, ніж передбачено чинним законодавством.

3.5. За згодою сторін у контракті можуть бути визначені інші умови, необхідні для виконання сторонами прийнятих на себе зобов’язань:

- забезпечення керівника підприємства, установа, організації та членів його сім’ї службовою житловою площею або оплата витрат за наймання (піднаймання) житлового приміщення чи користування готелем на строк дії контракту.

3.6. У контракті можуть бути встановлені додаткові гарантії та компенсації у випадку дострокового припинення контракту з незалежних від керівника підприємства причин.

3.7. При укладанні контракту сторони можуть передбачати додатко­ві пільги, не встановлені чинним законодавством, за рахунок власних коштів підприємства, установи, організації (виплата додаткової винагороди, надання матеріаль­ної допомоги до щорічної відпустки тощо). За умови припинення контрак­ту у зв’язку з виходом керівника підприємства на пенсію або одержання ним трудового каліцтва можуть передбачатися виплати компенсацій, крім встановлених пенсій та виплат, пов’язаних з відшкодуванням заподіяної йому шкоди.

4. Звільнення з посади, розірвання контракту.

4.1. Звільнення з посади Керівника здійснюється за рішенням обласної ради у випадках:

- за ініціативи Керівника;

- за ініціативи обласної ради;

- за наявності відповідного рішення суду;

- у випадку закінчення строку дії контракту;

- у разі смерті Керівника та інших підстав, передбачених трудовим законодавством.

4.2. Виступити з обґрунтованою пропозицією щодо звільнення з посади Керівника (в тому числі дострокового розірвання контракту) за ініціативою обласної ради може голова обласної ради, директор департаменту, начальник управління обласної державної адміністрації. Для розгляду питання про звільнення Керівника необхідне пояснення Керівника з причин звільнення.

4.3. Пропозиція щодо звільнення Керівника з посади подається на розгляд відповідної постійної комісії обласної ради.

4.4. Голова обласної ради, враховуючи рекомендації постійної комісії, вносить питання про звільнення керівника на чергову сесію обласної ради.

4.5. При розірванні контракту на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених чинним законодавством, звільнення з посади проводиться згідно з пунктом 8 статті 36 Кодексу законів про працю України, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці Керівника.

4.6. На Керівника, який уклав контракт відповідно до цього Положення, повністю поширюються пільги та компенсації, встановлені чинним законодавством у разі звільнення.

4.7. Спірні питання між сторонами контракту розглядаються в порядку, встановленому чинним законодавством.

 Додаток

 

ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ

з керівником підприємства, установи та організації, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

 

м. Луцьк                                                                     «__»_______20___р.

 

Обласна рада, іменована далі Орган управління майном, в особі голови обласної ради __________________, з однієї сторони, та громадянин ­­­­­­­­­­_________________________________________________________________ іменований далі Керівник, з другої сторони, уклали цей контракт про таке:

__________________  призначається на посаду _________________________ на термін з «     »  _______ 20__ року  по «   » _______ 20__ року.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. За цим контрактом Керівник зобов’язується безпосередньо і через адміністрацію здійснювати поточне (оперативне) управління (керівництво) підприємством, установою, організацією, забезпечувати  рентабельність госпрозрахункового підприємства,  забезпечити раціональне і цільове використання бюджетних коштів, ефективно використовувати і зберігати закріплене за підприємством, установою, організацією майно, а Орган управління майном зобов’язується створювати належні умови для організації праці Керівника.

2. На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником та Органом управління майном.

3. Керівник є повноважним представником підприємства, установи, організації під час реалізації повноважень, функцій, обов’язків, визначених статутом (положенням) підприємства, установи, організації, іншими нормативними актами.

4. Керівник діє на засадах єдиноначальності.

5. Керівник підзвітний Органу управління майном у межах,  встановлених законодавством, статутом (положенням) підприємства, установи, організації та цим контрактом.  Моральні якості Керівника повинні відповідати засадам патріотичної свідомості та національної гідності громадянина України. 

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

6. Керівник  здійснює  поточне  (оперативне)  керівництво підприємством, установою, організацією, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань, передбачених законодавством, статутом (положенням) підприємства, установи, організації та цим контрактом.

7. Керівник підприємства зобов’язується забезпечити виконання показників ефективного використання майна і прибутку згідно з додатком до контракту.

Керівник підприємства, установи, організації зобов’язується забезпечити ефективне і раціональне використання бюджетних коштів, використовувати за призначенням та зберігати належним чином закріплене за підприємством, установою, організацією майно.

8. Керівник підприємства щорічно подає Органу управління майном звіт про результати виконання показників, передбачених контрактом за встановленою формою.

9. Орган управління майном має право вимагати від Керівника  достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків щодо управління підприємством, установою, організацією та розпорядженням його майном.

10. Орган управління майном:

- інформує про регіональні потреби в продукції підприємства;

- надає інформацію на запит Керівника;

- звільняє Керівника у разі закінчення контракту, достроково за вимогою Керівника, а також у випадку порушень ним законодавства та умов контракту;

- організовує фінансовий контроль за діяльністю підприємства, установи, організації;

- здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за підприємством, установою, організацією майна.

11. Керівник має право:

- діяти від імені підприємства, установи, організації, представляти його (її) на всіх підприємствах, в установах та організаціях;

- укладати від імені підприємства, установи, організації господарські та інші угоди;

- видавати від імені підприємства, установи, організації доручення;

- відкривати від імені підприємства, установи, організації рахунки в банках;

- користуватися правом розпорядження коштів підприємства, установи, організації;

- заохочувати та накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства;

- в межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства, установи, організації;

- вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Органом управління майном, статутом (положенням) підприємства, установи, організації і цим контрактом до компетенції Керівника.

12. Орган управління майном делегує Керівнику повноваження щодо проведення колективних переговорів, укладення колективного договору на підприємстві, установі, організації та укладення трудових договорів з працівниками підприємства, установи, організації.

13. Керівник укладає трудові договори з працівниками відповідно до чинного законодавства.

Керівник зобов’язаний вжити заходів до створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

14. При укладанні трудових договорів з працівниками, визначенні та забезпеченні умов їх праці та відпочинку Керівник керується трудовим законодавством з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом (положенням) підприємства, установи, організації, генеральною та галузевою угодами,  колективним договором і фінансовими можливостями підприємства, установи, організації.

 

3. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

 

15. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівникові підприємства нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного підприємством в результаті його господарської діяльності, а Керівникові установи, організації за рахунок коштів, призначених на ці цілі.

Заробітна плата Керівника складається з:

а) посадового окладу, розмір якого встановлюється штатним розписом і визначається згідно з діючим законодавством;

б) премії в розмірі _____ відсотків від посадового окладу. У разі допущення на підприємстві нещасного випадку із смертельними наслідками з вини підприємства премія Керівникові не нараховується.

в) доплати _________ у розмірі _________ гривень (відсотків).

                           (вид доплати)

г) надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи у розмірі ____ відсотків до посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, визначених контрактом, погіршення якості роботи надбавки і доплати скасовуються або зменшуються.

16. Крім того Керівникові з дозволу Органу управління майном можуть виплачуватись:

- винагорода за підсумками роботи за рік відповідно до діючого на підприємстві положення;

- винагорода за вислугу років відповідно до діючого на підприємстві положення.

17. Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю ___ календарних днів. Оплата відпустки провадиться виходячи із середнього заробітку Керівника, обчисленого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Одночасно з наданням відпустки Керівникові виплачується матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі його середньомісячного заробітку.

Керівник визначає час і порядок використання своєї щорічної відпустки (час початку, поділу на частини тощо) за погодження з головою обласної ради та керівником галузевого управління, відділу облдержадміністрації.

18. У разі виходу Керівника на пенсію йому виплачується грошова допомога в розмірі п'яти посадових окладів.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

19. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та цим контрактом.

20. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

 

5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

 

21. Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється шляхом підписання додаткових угод.

22. Цей контракт припиняється:

а) у разі закінчення терміну його дії;

б) за згодою сторін;

в) до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених пунктами 23, 24 цього контракту;

г) з інших підстав, передбачених законодавством та цим контрактом.

 23. Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний з ініціативи Органу управління майном до закінчення терміну його дії:

а) у разі систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього цим контрактом та статутних завдань;

б) у разі одноразового грубого порушення Керівником законодавства чи обов'язків, передбачених контрактом, результаті чого для підприємства, установи, організації настали значні негативні наслідки (понесено збитки, виплачено штрафи і тому подібне);

в) у разі невиконання підприємством зобов’язань перед бюджетом та Пенсійним фондом, а також невиконання підприємством, установою, організацією зобов’язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати;

г) у разі непогодження з Органом управління майном кошторисів доходів і видатків підприємства, установи, організації;

д) у разі несплати реструктуризованої податкової заборгованості протягом трьох місяців при наявності вини Керівника;

е) за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці;

є) у разі порушення порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті;

ж) у разі допущення зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості;

з) у разі неподання Органу управління майном щорічного звіту про результати виконання показників.

24. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення терміну його дії:

а) у випадку систематичного невиконання Органом управління майном своїх обов’язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують компетенцію та права Керівника, втручання в його оперативно-розпорядницьку діяльність, яке може призвести або вже призвело до погіршення економічних результатів діяльності підприємства;

б) у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню обов'язків за контрактом, та з інших поважних причин.

25. У разі дострокового припинення контракту, з незалежних від керівника причин йому виплачується вихідна допомога в розмірі трьохмісячної заробітної плати.

26. На протязі двох останніх місяців строку дії контракту Сторони можуть укласти угоду про продовження дії контракту на новий строк. Якщо така угода до дня закінчення дії контракту не буде укладено, контракт вважається припиненим.

 

6. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

 

27. Цей контракт діє з «    » ________20__ р. до «  » _____20__р.

28. Особливі умови контракту:

 

7. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

 

29. Відомості про підприємство, установу, організацію:

 

Повна назва ___________________________________________________

Адреса ________________________________________________________

Розрахунковий рахунок № _______________________________________

 

30. Відомості про Орган управління майном :

 

Повна назва ___________________________________________________

Адреса ________________________________________________________

31. Відомості про Керівника:

Домашня адреса: _______________________________________________

Домашній телефон _____________________________________________

Паспорт ______________________________________________________

32. Цей контракт укладено в двох примірниках, які зберігаються у кожній із сторін і мають однакову юридичну силу.

 

 Від Органу управління майном                                  Керівник

 

___________________________                         _____________________