Положення про оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

                                                                                                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО
     рішенням обласної ради
                                                                                      від 13.05.2011 № 4/46                                                                              
                                                                                      зі змінами, внесеними
                                                                                          рішенням обласної ради
                                                                                     від 27.12.2011 № 8/40
 від 14.11.2012 № 13/61
          

          

ПОЛОЖЕННЯ
про оренду нерухомого майна спільної власності   
територіальних громад сіл, селищ, міст області

1.    Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене у відповідності до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», Цивільного кодексу України, інших законодавчих актів, нормативно-правових актів обласної ради.
1.2. Положення застосовується при укладанні договорів оренди цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів, нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) та окремого майна підприємств, установ та організацій, яке перебуває у спільній власності територіальних громад, сіл, селищ, міст області (далі – майно), підстави та умови передачі його в оренду, регулює організаційні та майнові відносини між орендодавцем, балансоутримувачем та орендарем.
1.3. Орендою є засноване на договорі строкове платне користування майном, яке необхідне орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.
1.4.  Орендодавцями є:
обласна рада – щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів, та нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що знаходиться на балансах підприємств, установ та організацій;
підприємства, установи та організації  – щодо нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст  області, загальна площа якого не перевищує 200 кв. м на одне підприємство, установу, організацію та іншого окремого індивідуально визначеного майна.
1.5. Орендарями можуть бути господарські товариства, створені  членами  трудового  колективу  підприємства, його структурного підрозділу, інші  юридичні  особи  та  громадяни України, які бажають укласти договір оренди комунального майна.
Фізична  особа,  яка  бажає укласти договір оренди комунального майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення  договору   зобов’язана   зареєструватись   як   суб’єкт підприємницької діяльності.
1.6. Ініціатива щодо оренди може виходити від фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями відповідно до п. 1.5 цього Положення, пропозиція може надходити від обласної ради, підприємств, установ та організацій на балансі яких знаходиться це майно (далі – балансоутримувач).  Балансоутримувач може оголосити про передачу майна в оренду визначеному у порядку, встановленому цим Положенням.
1.7. Передача в оренду нерухомого майна, орендодавцем якого не є обласна рада, здійснюється за погодженням з  головою обласної ради або його заступником.
1.8. Якщо орендодавцем є обласна рада, то укладається трьохсторонній договір оренди між Орендодавцем, Балансоутримувачем та Орендарем.

2.    Оренда цілісних майнових комплексів.

2.1. Рішення про передачу в оренду цілісного майнового комплексу підприємства приймається обласною радою.
2.2. Порядок укладання договору оренди регламентується Законом України «Про оренду державного та комунального майна» та цим Положенням.
2.3. Орендовані приміщення Орендар зобов’язаний використовувати за призначенням, обумовленим договором оренди.  

3.    Оренда нерухомого майна.

3.1. Передача в оренду комунального майна здійснюється у відповідності до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та цього Положення.   
3.2.    Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди, направляють заяву до балансоутримувача, з обґрунтуванням необхідності оренди, копії статутних документів або копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності.
3.3.    У разі надходження заяви про оренду цілісного майнового комплексу, його структурного підрозділу, нерухомого майна, балансоутримувач  за умови відсутності заборони передачі майна в оренду у п’ятиденний термін після дати реєстрації заяви надсилає копії матеріалів до обласної ради (відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області виконавчого апарату обласної ради).
3.4.    Відділ з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області виконавчого апарату обласної ради розглядає подані матеріали, вносить  голові обласної ради (заступнику голови ради) пропозиції щодо можливості надання в оренду нерухомого майна та повідомляє балансоутримувача про надання дозволу щодо укладення договору оренди або відмову.
  3.5.  Балансоутримувач протягом п’яти днів після погодження умов договору оренди розміщує в офіційних друкованих засобах масової інформації та на веб-сайті орендодавця чи балансоутримувача  оголошення про намір передати майно в оренду або повідомляє заявника у відмові  укладення договору оренди.  
    3.6. Протягом 10-ти робочих днів після розміщення оголошення  
балансоутримувач приймає заяви про оренду відповідного майна.
    3.7.  Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання
заяв балансоутримувач своїм наказом ухвалює рішення за результатами
вивчення попиту на об'єкт оренди. У разі якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником. У разі надходження двох і більше заяв орендодавець оголошує конкурс на право оренди.
3.8.  У разі  надходження  заяви про оренду майна на короткий строк
(не більше п’яти днів та без права продовження строку дії договору
оренди) оголошення про намір передати  майно  в  оренду  не  розміщується  і   договір   оренди укладається з таким заявником без проведення конкурсу.
Укладення договору оренди із суб'єктами виборчого процесу  з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої  кампанії  здійснюється  без  проведення конкурсу  в  порядку черговості  надходження  відповідних заяв до орендодавця.
У передачі в оренду об’єктів може бути відмовлено, якщо було прийнято рішення про приватизацію або передприватизаційну підготовку цих об’єктів, а також з інших підстав, передбачених законодавством

4.    Організаційне забезпечення орендних відносин.  

4.1. Організаційне забезпечення відносин по оренді майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області здійснює відділ з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області виконавчого апарату обласної ради (далі – відділ). З цією метою відділ:
- формує та підтримує банк даних про майно, яке здається в оренду;
- готує пропозиції голові обласної ради, проекти розпоряджень та рішень обласної ради про оренду майна;
- здійснює загальний облік орендних платежів, аналіз їх надходжень;
- здійснює контроль за діяльністю балансоутримувачів у сфері відносин оренди комунального майна.     
4.2. Балансоутримувач орендованого нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області  (надалі – Балансоутримувач) здійснює такі функції:
-    контроль за виконанням умов договорів оренди. У разі невиконання або неналежного виконання орендарями своїх обов’язків згідно з договорами оренди балансоутримувач зобов’язаний вживати заходів щодо дострокового розірвання договорів оренди на підставах та в порядку, встановлених чинним законодавством України.
    забезпечує утримання майна в належному технічному та санітарному стані, технічне обслуговування конструктивних елементів і технічного обладнання, санітарне обслуговування допоміжних приміщень і прибудинкової території;
    здійснює облік, контроль за своєчасністю та повнотою сплати орендних платежів, за виконанням умов договорів оренди;
    здійснює контроль за цільовим використання орендованого майна згідно з договором оренди;  
    своєчасно та в повному обсязі подає відділу з питань управління  об’єктами  спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області виконавчого апарату обласної ради  інформацію та матеріали щодо орендарів, які порушують істотні умови договору оренди;
    подає пропозиції щодо використання майна, що перебуває в нього на балансі та може бути надане в оренду;
    здійснює нарахування орендної плати;
    надає орендарям рахунки для сплати орендних платежів,  витрат на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг;
    сплачує обов’язкові платежі з орендної плати до бюджету;
    здійснює відповідні заходи для стягнення з боржників заборгованості з орендної плати та штрафних санкцій;
    проводить капітальні ремонти в установленому порядку.

5.    Укладення договору оренди.

5.1. Умови договору оренди комунального майна.
5.1.1. Істотними умовами договорів оренди майна є умови, які визначені Законом України «Про оренду державного та комунального майна», а саме:
- об’єкт оренди;
- термін, на який укладається договір оренди;
- орендна плата  з урахуванням її індексації;
- порядок використання амортизаційних відрахувань;
- відновлення орендованого майна та умови його повернення;
- виконання зобов’язань;
- забезпечення виконання зобов’язань – неустойка (штраф, пеня), порука, завдаток, гарантія, тощо;
- порядок здійснення балансоутримувачем контролю за станом об’єкта оренди;
- відповідальність сторін;
- страхування Орендарем взятого ним в оренду майна;
- обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна.
Якщо договір оренди укладено на термін три роки або більше трьох років, він підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.
    5.1.2. За згодою сторін відповідно до чинного законодавства України можуть бути передбачені й інші умови.
    5.1.3. Умови договору оренди є чинними на весь строк дії договору і у випадках, коли після його укладення законодавством або нормативно-правовими актами обласної ради встановлено правила, які погіршують становище орендаря.
          5.2. Підстави передачі в  оренду майна та порядок укладання договорів оренди:
5.2.1. Оцінка об’єкта оренди передує укладенню договору оренди. У разі якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження (поновлення) договору оренди провадиться оцінка об’єкта оренди.
В цьому випадку пролонгація договору оренди на тих же умовах неможлива. Переукладання договору оренди на новий термін можливе лише при умові перерахунку розміру орендної плати у відповідності до нової оцінки об’єкта оренди.
5.2.2. Передача в оренду нерухомого майна, орендодавцем якого не є обласна рада, здійснюється за погодженням з головою обласної ради або його заступником.
5.2.3. Якщо орендодавцем є обласна рада, то укладається трьохсторонній договір оренди між Орендодавцем, Балансоутримувачем та Орендарем.
         5.2.4. Відповідальність сторін визначається при укладанні договору оренди. За невиконання сторонами обов’язків за договором оренди або у інших випадках, передбачених чинним законодавством, сторони несуть відповідальність у встановленому законодавчими актами України та договором оренди порядку.
          5.2.5. До договору оренди майна додається;
- акт прийому-передачі об’єкта оренди;
- звіт про оцінку майна, що передається в оренду;
- розрахунок орендної плати;
- витяг з Державного реєстру правочинів про державну реєстрацію Договору ( у разі оренди нерухомого майна на строк не менший ніж на три роки);
- план розміщення майна (експлікація площ для об’єктів оренди нерухомого майна, які є частиною будівлі (споруди), цілісного майнового комплексу);
- угода на відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг Орендарю;
- при здачі в оренду цілісного майнового комплексу – інші документи, визначені законодавством;
- рецензію на звіт про оцінку майна, що передається в оренду.
    5.3. Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення сторонами домовленості з усіх його умов і підписання тексту договору.
    5.4. Передача об’єкту оренди здійснюється в терміни, визначені в договорі оренди, і оформляється актом прийому-передачі, який підписують представники орендодавця (балансоутримувача) та орендаря.
    5.5. Договір оренди укладається на термін, визначений сторонами та нормами чинного законодавства. Більший термін оренди визначається  обласною радою.
    5.6. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення терміну дії договору він вважається продовжений на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені договором.
    Зазначені дії оформляються додатковим договором, який є невід’ємною частиною договору оренди.
    Якщо термін договору оренди складав три і більше роки, його пролонгування можливе лише при умові перерахунку розміру орендної плати відповідно до нової незалежної оцінки об’єкту оренди.
5.7. Після закінчення терміну договору оренди, орендар, який належним чином виконував свої обов’язки має переважне  право, за інших рівних умов, на продовження договору оренди на новий термін, крім випадків, якщо орендоване майно необхідне для потреб його власника. У разі якщо власник має намір використовувати зазначене майно для власних потреб, він повинен письмово попередити про це орендаря не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну договору.
5.8. Передача об’єкта оренди здійснюється у строки і на умовах визначених у договорі оренди.

6.    Облік та контроль за використанням майна, зданого в оренду.

6.1. Облік та загальний контроль за використанням майна, зданого в оренду, здійснює відділ, відповідно до покладених на нього завдань та функцій.
6.2. Персональну відповідальність за передачу в оренду майна та дотримання умов договору несе керівник підприємства, установи, організації, на балансі яких  перебуває орендоване майно.

7.    Орендна плата

7.1. Орендар за користування об’єктом оренди вносить орендну плату не залежно від наслідків господарської діяльності.  
Розрахунок орендної плати та орендна плата за орендовані нежитлові приміщення здійснюється відповідно до Методики розрахунку і порядку використання орендної плати за користування майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженої рішенням обласної ради.
Орендна плата, встановлена за відповідною методикою, застосовується як стартова під час визначення орендаря на конкурсних засадах.
7.2. Термін внесення орендної плати визначається у договорі.
7.3. Орендна плата встановлюється,  як правило,  у грошовій формі.
Залежно від специфіки виробничої діяльності орендаря орендна плата
за згодою сторін може встановлюватись у натуральній або грошово-натуральній формі.
7.4. Розмір орендної плати може бути змінено за погодженням сторін в порядку, визначеному чинним законодавством.

8.    Суборенда

8.1. Орендар має право надавати в суборенду майно тільки за погодженням з головою обласної ради, постійною комісією з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. Порушення даних вимог є підставою дострокового припинення договору оренди майна в порядку, встановленому чинним законодавством.
8.2. Для отримання дозволу на передачу в суборенду майна Орендар зобов’язаний звернутися до Орендодавця із заявою довільної форми.
8.3. При цьому строк надання майна у суборенду не може перевищувати терміну дії договору оренди.
8.4. Плата  за  суборенду цього майна, яку отримує орендар, не
повинна   перевищувати   орендної  плати  орендаря  за  майно,  що
передається  в суборенду.  Різниця  між  нарахованою  платою  за  суборенду  і  тією  її частиною,  яку  отримує  орендар,  спрямовується до обласного  бюджету.
8.5. До договору суборенди застосовуються положення про договір оренди.

9.    Право власності

9.1. Передача майна в оренду не припиняє права власності територіальної громади області на це майно.
9.2. У разі припинення або розірвання договору оренди здійснені Орендарем за рахунок власних коштів поліпшення, які можна відокремити від орендованого майна не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю Орендаря.
9.3. Невідокремлювані поліпшення не підлягають компенсації у випадку їх виконання згідно добровільних інвестиційних зобов’язань, прийнятих на себе Орендарем при участі у конкурсі на право укладання договору оренди.
9.4. Амортизаційні відрахування на орендовані приміщення, частини
будівель і споруд та інше окреме індивідуально визначене майно нараховує та залишає у своєму розпорядженні балансоутримувача.
9.5. Якщо в результаті поліпшення, зробленого Орендарем за згодою балансоутримувача і з дозволу обласної ради, створена нова річ, Орендар стає її власником у частині необхідних та погоджених з балансоутримувачем витрат (кошторисів) на поліпшення, якщо інше не передбачено договором оренди та чинним законодавством.

10.    Правові наслідки припинення або розірвання договору оренди

10.1. Одностороння відмова від договору оренди не допускається.
10.2.  Договір оренди може бути припинений у випадку:
-    закінчення строку, на який його було укладено;
-    приватизації об’єкту оренди Орендарем (за участю орендаря);
-    банкрутства Орендаря;
-    загибелі об’єкта оренди;
-    ліквідації юридичної особи, яка була орендарем або орендодавцем.
10.3. Договір оренди може бути розірвано за погодженням сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірвано за рішенням суду у разі невиконання сторонами своїх зобов’язань та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України.
10.4.  У разі розірвання договору оренди, закінчення строку його дії та відмови у його продовженні або його банкрутства, Орендар зобов’язаний повернути балансоутримувачу об’єкт оренди на умовах, зазначених у договорі оренди.
Якщо Орендар допустив погіршення стану орендованого майна або його загибель, він повинен відшкодувати Орендодавцеві збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель майна сталася не з його вини.

        11.   Проведення поліпшень орендованого майна.

11.1. Орендар з дозволу балансоутримувача та за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на підставі розпорядження голови обласної ради, за рахунок власних коштів може вносити зміни до складу орендованого майна, проводити його реконструкцію, технічне переоснащення, поліпшення орендованого майна, за умови виготовлення та погодження з балансоутримувачем відповідної проектно-кошторисної документації.
11.2. Орендар вправі, без згоди балансоутримувача, залишити за собою проведені ним поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від майна без заподіяння йому шкоди.
11.3. 11.3. Якщо  орендар  здійснив поліпшення орендованого майна, які   неможливо відокремити  від  майна  без  заподіяння  йому шкоди, в порядку визначеному пунктом 11.1 цього Положення, балансоутримувач
зобов'язаний  компенсувати йому зазначені кошти в межах збільшення
в результаті цих поліпшень вартості орендованого майна, визначеної
в установленому законодавством порядку, яке відбулося в результаті
таких  поліпшень, якщо інше не визначено договором оренди.
11.4. Невідокремлювані поліпшення не підлягають компенсації у випадку їх виконання згідно добровільних інвестиційних зобов’язань, прийнятих на себе Орендарем при участі у конкурсі на право укладання договору оренди.
11.5. Вартість поліпшення орендованого майна, які не можна відокремити без шкоди для майна, зроблених Орендарем без згоди Орендодавця, компенсації не підлягає.    

12. Заключні положення

12.1. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди несуть сторони у порядку, встановленому законодавчими актами України та договором оренди.
12.2. При вирішенні всіх інших питань, що неврегульовані даним Положенням, сторони керуються діючими законодавчими актами України.