Положення про постійні комісії обласної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

08.12.2015 № 1/10

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії обласної ради

                                                                                                                                            I. Загальні положення

1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання відповідно до функціональних спрямованостей, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісій. Кількісний склад комісій затверджується обласною радою. За поданням голови постійної комісії члени комісії обирають заступника голови комісії та її секретаря, вирішують інші питання структури комісії.

3. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

4. 3а рішенням обласної ради голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики може працювати в раді на постійній основі.

5. Постійні комісії є підзвітними обласній раді та відповідальними перед нею.

6. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова обласної ради, перший заступник голови обласної ради та заступник голови обласної ради.

 

   II. Перелік та функціональна спрямованість постійних комісій

 

1. Комісія з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією:

1) попередньо розглядає і вивчає пропозиції щодо внесення змін до регламенту сесійних засідань обласної ради;

2) за дорученням обласної ради або її голови розглядає питання, пов'язані з депутатською діяльністю та дотриманням депутатом норм етики і моралі, а в разі необхідності готує та подає свої рекомендації щодо роботи депутата у раді, виконання ним рішень ради та її органів на розгляд обласної ради;

3) готує висновки і обґрунтовує пропозиції щодо питань, пов’язаних з відкликанням депутата виборцями, достроковим припиненням його повноважень у встановленому законом порядку;

4) аналізує стан злочинності в області, її адміністративно-територіальних одиницях, порушення законодавства про боротьбу зі злочинністю, роботу правоохоронних органів з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю і на основі цього вносить відповідні рекомендації на розгляд обласної ради;

5) вивчає та розглядає на засіданнях питання місцевого самоврядування в області, яке здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст, як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

6) узагальнює пропозиції, рішення територіальних громад і вносить відповідні рекомендації на розгляд обласної ради;

7) бере участь в організаційних заходах спільно з представниками правоохоронних органів, інших зацікавлених організацій щодо підвищення ефективності роботи щодо боротьби зі злочинністю та профілактики правопорушень, дотримання прав людини, забезпечення громадського порядку;

8) з метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів здійснює контроль за дотриманням вимог частини першої статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо додержання обов’язку головою, першим заступником голови обласної ради, заступником голови обласної ради, депутатами обласної ради брати участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання;

9) надає голові, першому заступнику голови обласної ради, заступнику голови обласної ради, депутатам обласної ради консультації та роз’яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, яке може бути неправомірною вигодою та подарунками відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

10) здійснює повноваження щодо зовнішнього контролю згідно ст. 33 Закону України «Про запобігання корупції» та інші заходи, передбачені законодавчими антикорупційними актами.

 

 

2. Комісія з питань бюджету, фінансів та цінової політики:

1) за дорученням обласної ради або за власною ініціативою попередньо розглядає проекти програм економічного і соціального розвитку області, обласного бюджету, звіти про їх виконання. Спільно з іншими постійними комісіями готує висновки, виступає з доповідями і співдоповідями з цих питань;

2) здійснює контроль за виконанням програм економічного і соціального розвитку області, обласного бюджету. Проводить роботу щодо пошуку внутрігосподарських резервів і додаткових доходів до обласного бюджету, контролює надходження та видатки  спеціального цільового фонду обласної ради;

3) бере участь у розгляді інших питань, пов'язаних з бюджетно-фінансовою діяльністю обласної ради.

 

 

3. Комісія з питань використання майна спільної

власності територіальних громад сіл, селищ, міст області:

1) вивчає та розглядає питання ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

2) вивчає та розглядає пропозиції, подає обласній раді висновки з питань порядку та умов передачі, продажу, надання в заставу, інших способів відчуження об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, списання основних засобів, а також придбання об’єктів в установленому законом порядку;

3) готує пропозиції щодо  переліку та умов приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

4) перевіряє дотримання умов договорів купівлі-продажу приватизованих об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

5) вивчає і розглядає питання щодо створення, реорганізації та ліквідації підприємств, установ і організацій, заснованих на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

6) здійснює контроль за управлінням майном, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, в межах, визначених обласною радою;

7) забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу проектів регуляторних актів, які пропонуються для внесення на розгляд обласної ради;

8) забезпечує подання експертного висновку до проекту регуляторного акту разом з цим проектом та підписаним аналізом регуляторного впливу до уповноваженого органу для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики;

9) на підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії обласної ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту та пропозицій уповноваженого органу готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

10) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України та рішеннями ради.

 

 

4. Комісія з питань промисловості, транспорту, зв’язку,

паливно-енергетичного комплексу, архітектури, будівництва

та житлово-комунального господарства:

1) розглядає стан реалізації програм економічного і соціального розвитку області у галузях промисловості, транспорту та зв'язку;

2) бере участь у розробленні пропозицій щодо покращення роботи підприємств і організацій промисловості, транспорту та зв'язку;

3) бере участь у розробленні та здійсненні заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату в області для залучення коштів на розвиток промисловості, транспорту та зв'язку;

4) аналізує стан забезпечення та потреби області в перевезенні залізничним, автомобільним видами транспорту, в послугах зв'язку;

5) готує висновки та рекомендації з питань, пов'язаних з виконанням регіональних правил забудови населених пунктів області, їх генеральних планів, поліпшення архітектурного вигляду забудов;

6) аналізує стан виконання інвестиційних намірів щодо будівництва об'єктів соціально-культурного призначення та житла, ефективного використання бюджетних коштів усіх рівнів, залучених коштів і коштів інших джерел фінансування, що спрямовуються на цю мету;

7) вивчає та розглядає питання, пов'язані з розвитком житлово-комунального господарства області у сфері водо- і теплопостачання, водовідведення, міського електротранспорту, експлуатації та ремонту житла, дорожнього і зеленого господарства та благоустрою, надання послуг населенню;

8) вивчає та розглядає на своїх засіданнях питання, пов'язані із забезпеченням паливно-енергетичними ресурсами господарського комплексу області, споживанням енергоносіїв, проекти програм енергозбереження, заслуховує звіти про їх виконання;

9) бере участь у розробленні пропозицій щодо покращення роботи паливно-енергетичного комплексу області та впровадження нових енергозберігаючих технологій;

10) вносить пропозиції щодо перспективного розвитку паливно-енергетичного комплексу області, в першу чергу за рахунок наявних місцевих видів палива та нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії.

 

 

5. Комісія з питань соціального захисту населення,

охорони здоров’я, материнства та дитинства:

1) готує за дорученням обласної ради або її голови рекомендації щодо надання медичної допомоги населенню області, розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів усіх форм власності;

2) готує висновки щодо розроблених програм, пов'язаних зі здоров'ям людини, розробляє до них відповідні рекомендації, вносить на розгляд обласної ради питання щодо виконання рішень з цих питань та контролює їх;

3) розглядає та вивчає, а також вносить свої пропозиції обласній раді та контролює виконання рішень ради з питань:

пов'язаних з поліпшенням умов праці, побуту і відпочинку населення області, особливо, серед матерів, дітей і підлітків;

медичного обслуговування дітей у дошкільних та навчально-виховних закладах незалежно від їх відомчого підпорядкування;

літнього оздоровлення дітей в санаторно-курортних та інших закладах;

виробництва, реалізації і споживання продуктів дитячого харчування;

4) вивчає та розглядає питання, пов'язані зі станом матеріально-побутового забезпечення та потребами соціально незахищених верств населення, вжиттям заходів щодо створення спеціалізованих служб для надання соціальних та інших послуг цим громадянам;

5) готує висновки з питань, пов'язаних із розширенням системи адресної соціальної допомоги і підтримки малозабезпечених громадян та сімей з дітьми, які відповідно до законодавства мають право на її отримання, утриманням мережі будинків-інтернатів для престарілих та інвалідів, підвищенням рівня обслуговування громадян, які перебувають у закладах соціального захисту населення;

6) розглядає проекти Територіальних програм зайнятості населення області, звіти про їх виконання;

7) вивчає та розглядає питання, пов'язані з виконанням державного замовлення щодо спорудження житла, об'єктів соціальної та виробничої сфери для громадян, які відселяються з радіоактивно забруднених територій, організацією медичного обслуговування і оздоровлення потерпілого населення, забезпеченням екологічно чистими продуктами та безкоштовним харчуванням дітей в школах районів, потерпілих від Чорнобильської катастрофи;

8) вивчає та розглядає питання, пов'язані з надзвичайними ситуаціями в області.

 

 

6. Комісія з питань освіти, науки,

інформаційного простору, культури та мови, національного і

духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму:

1) вивчає та розглядає питання, пов'язані з реалізацією державної політики в галузі освіти і науки, забезпеченням закладами освіти державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, професійно-технічної, загальної та вищої освіти незалежно від їх підпорядкування і форм власності, розвитком мережі закладів освіти області, їх створенням, реорганізацією та ліквідацією;

2) спільно з постійною комісією обласної ради з питань здоров'я людини, охорони материнства і дитинства вивчає та заслуховує питання, пов'язані з охороною здоров'я дітей і організацією оздоровчих заходів, створення безпечних умов навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживає заходів з метою захисту прав та інтересів неповнолітніх, які виховуються в сім'ях опікунів, школах-інтернатах, дитячих і сімейних будинках та інших закладах, у тому числі приватних;

3) розглядає питання, пов'язані з відродженням і розвитком культури українського народу, культур національних меншин, які проживають на території області, забезпеченням охорони пам'яток історії та культури, створенням умов для розвитку самодіяльного мистецтва, формуванням здорових потреб і високих естетичних смаків населення, збереженням існуючої матеріально-технічної бази закладів культури області;

4) аналізує стан забезпечення гарантованого громадянам права на свободу совісті, створення віруючим різних конфесій умов і можливостей для сповідання релігії та вносить відповідні рекомендації на розгляд ради;

5) розглядає питання, пов'язані зі свободою слова, видавничою справою, поліграфією та книгорозповсюдженням, випуском друкованих засобів масової інформації, забезпеченням та вдосконаленням системи інформаційної безпеки;

6) розглядає питання, пов'язані з реалізацією державної політики в галузі утвердження в суспільстві загальнолюдських гуманістичних цінностей, відродження культурної спадщини українського народу, формування нових духовно-ціннісних орієнтирів;

7) вивчає та розглядає питання звернень громадських організацій і політичних партій та подає їх на розгляд обласної ради.

8) вивчає та розглядає питання, пов'язані з реалізацією в області державної політики у галузі фізичної культури, спорту та туризму, у сфері поліпшення становища сім'ї, жінок, молоді та дітей;

9) в межах своїх повноважень готує проекти рішень з питань сім'ї, дітей, жінок, молоді, розвитку фізичної культури та спорту, туризму і в установленому порядку вносить їх на розгляд обласної ради;

10) подає на розгляд пропозиції щодо бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, молоді, жінок, сім'ї, на розвиток фізичної культури і спорту та вносить зміни до їх обсягів;

11) сприяє виконанню зобов'язань за міжнародними договорами України у сфері поліпшення становища та захисту інтересів дітей, молоді, жінок і сім'ї, розвитку фізичної культури і спорту;

12) сприяє зайнятості у сфері туризму;

13) здійснює контроль за:

14) організацією роботи з фізичного виховання і впровадження фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній сфері на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів і форм фізичного вдосконалення та безперервності процесу;

15) проведенням заходів щодо соціального захисту сім'ї, дітей, жінок, молоді, спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців фізичної культури і спорту;

16) сприяє впровадженню на території області прогресивних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї тощо);

17) сприяє забезпеченню зростання обсягів виробництва спортивних товарів та обладнання, створенню та зміцненню матеріально-технічної бази об'єктів і споруд оздоровчого і спортивного призначення;

18) сприяє збереженню та розвитку мережі спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних, дошкільних закладів, установ спортивного та туристичного профілю, створенню нових спортивних шкіл та відділень за видами порту;

19) сприяє створенню цільових благодійних фондів, діяльність яких спрямована на підтримку молодіжних, дитячих закладів, фізкультурно-спортивних, туристичних програм, активізацію національно-патріотичного виховання, фізкультурно-оздоровчої роботи, надає організаційну та консультаційно-методичну допомогу молодіжним, дитячим, жіночим, фізкультурно-спортивним громадським організаціям;

20) виконує інші функції згідно з покладеними на комісію завданнями;

21) розглядає на своїх засіданнях питання:

22) дотримання фізкультурно-оздоровчими, спортивними, туристичними організаціями стандартів спортивної класифікації, нормативів з фізичної культури, спорту і туризму;

23) розвитку олімпійського, параолімпійського руху в області;

24) організації самодіяльного масового спорту, фізичної культури і спорту, туризму серед інвалідів, ветеранів, надання закладами фізичної культури і спорту оздоровчих послуг населенню, сприяє розширенню мережі цих закладів;

25) удосконалення форм і методів фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій і соціально-побутовій сфері з метою залучення широких верств населення до занять фізичною культурою, спортом і туризмом;

26) здійснює в межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів стосовно сім’ї, жінок, молоді з фізичної культури, спорту і туризму в області, використанням фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідних бюджетів на вказану мету;

27) взаємодіє з місцевими осередками громадських молодіжних, жіночих, дитячих, спортивних, туристичних організацій (федерацій, асоціацій, спілок, об'єднань тощо) з питань розвитку їх діяльності.

 

 

7. Комісія з питань екології, раціонального

використання природних ресурсів:

1) вивчає та розглядає питання охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічного благополуччя;

2) вносить пропозиції обласній раді з питань ефективного використання і охорони земель, надр, поверхневих та підземних вод, атмосферного повітря, лісів та іншої рослинності, тваринного світу;

3) заслуховує на своїх засіданнях питання про роботу відповідних управлінь, та установ, які відповідають за екобезпечний розвиток області, ліквідацію екологічних криз, відтворення, розвиток та охорону природних ресурсів області;

4) заслуховує керівництво підприємств, установ та організацій з питань забруднення та охорони природних систем - атмосфери, літосфери, гідросфери, утилізації відходів;

5) бере участь у визначенні пріоритетів екологічно безпечного розвитку, відтворенні та охороні природних ресурсів області;

6) залучає до природоохоронної діяльності громадян, масові громадські організації і рухи;

7) готує висновки з питань, пов'язаних з забезпеченням належного екологічного контролю у пунктах пропуску через державний кордон (на митних постах Волинської митниці).

 

 

8. Комісія з питань сільського господарства,

продовольства, земельних відносин:

1) вивчає та розглядає питання, пов'язані з виконанням прийнятих державних регіональних програм розвитку сільського господарства, підприємств, установ і організацій м'ясної, молочної, плодоовочевої, борошномельно-круп'яної, хлібопекарської, макаронної та інших галузей промисловості;

2) бере участь у визначенні потреб області в сільськогосподарській продукції і сировини;

3) вносить рекомендації з питань, пов'язаних із забезпеченням сільськогосподарською продукцією спецспоживачів та населення, що проживає на території, забрудненій внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, здійснює контроль за їх виконанням;

4) заслуховує на своїх засіданнях питання, пов'язані з ходом весняно-польових робіт та збиранням врожаю, станом зимівлі худоби, забезпеченням господарств області паливно-мастильними та іншими матеріалами, розвитком меліорації земель та ефективністю ведення фермерських господарств;

5) вносить рекомендації з питань, пов'язаних з проведенням в області земельної реформи, зокрема, в частині роздержавлення і приватизації земель, створенням умов для рівноправного розвитку різних форм власності на землю;

6) вивчає та розглядає питання, пов'язані з реалізацією в області державної політики в галузі соціального розвитку села.

 

 

9. Комісія з питань міжнародного співробітництва,

зовнішньоекономічних зв'язків та інвестицій:

1) вивчає та розглядає питання, пов'язані з проведенням єдиної державної зовнішньоекономічної політики на території області, аналізує зовнішньоекономічну діяльність підприємств, організацій, установ та фізичних осіб області;

2) вивчає та розглядає питання щодо створення і функціонування на території області спеціальних економічних зон, а також впровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на окремих територіях пріоритетного розвитку області;

3) вивчає та розглядає питання щодо розширення різнопланового, передусім торгово-економічного співробітництва на міжрегіональному та прикордонному рівнях, зокрема транскордонного об’єднання "Єврорегіон "Буг";

4) бере участь у розробці програм зовнішньоекономічної діяльності в області, заходів щодо підвищення їх ефективності, поліпшення структури експорту і імпорту товарів, надання рекомендацій з цих питань суб'єктам господарської діяльності області.

       III. Повноваження постійних комісій обласної ради

1. Постійні комісії за дорученням обласної ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку області, обласного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей, господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд обласної ради, розробляють проекти рішень обласної ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях обласної ради з доповідями і співдоповідями.

Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження обласною радою, готують висновки з цих питань.

2. Постійні комісії за дорученням обласної ради, голови, заступників голови обласної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних обласній раді органів, а також з питань, віднесених до відання обласної ради, обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд обласної ради та здійснюють контроль за виконанням рішень обласної ради.

3. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали і документи.

4. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

 

 

            IV. Організація роботи постійних комісій обласної ради

1. Організація роботи постійної комісії обласної ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісій.

2. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності, але не менше одного разу в квартал і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

3. 3а результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

4. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

У цьому випадку висновки і рекомендації постійної комісії, прийняті на її засіданні, підписуються заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються заступником голови та секретарем комісії.

5. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень обласної ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням експертів, представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відома кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням обласної ради, її голови, заступників голови розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій, а у випадках, передбачених п. 4 цього Положення - заступниками голів комісій.

6. Постійні комісії здійснюють свою діяльність відповідно до планів роботи обласної ради та комісій.